Connect
To Top

Gay and Lesbian Justice in the Qur’an Eng/ Filipino Hustisya sa Bakla at Tomboy ayon sa Qur’an

Use your ← → (arrow) keys to browse

Gay and Lesbian Justice in the Qur’an
Hustisya sa Bakla at Tomboy ayon sa Qur’an

Lesbian Punishment in the Qur’an.
Parusa sa mga Tomboy ayon sa Qur’an

سورة النساء , An-Nisa, Qur’an 4:15:
.
Para sa mga kababaihang tomboy, magdala ng apat na saksi upang tumestigo laban sa kanila. Pagkatapos ay ikulong ang mga ito sa kanilang mga bahay hanggang sila ay mamatay at makita ang Kaniyang mga paraan.

If women are lesbians, the punishment is jailing them until they die. Is the punishment for gay men the same?
Kung ang babae ay tomboy, ang kaparusahan ay pagkakakulong hanggang sa siya ay mamatay. Katulad din ba nito ang kaparusahan sa mga lalaking bakla?

Punishment of Gay men in Qur’an
Parusa sa mga Lalaking Bakla ayon sa Qur’an

سورة النساء , An-Nisa, Qur’an 4:16:

If two of your men among you are guilty of homosexuality, punish them both. If they both repent, leave them alone, for Allah is accepting of repentance, Most Merciful.
Kung dalawa sa inyong mga kalalakihan ay bakla, pareho silang parusahan. Kung sila naman ay parehong magsisi, pabayaan na sila, sapagkat si Allah ay tumatanggap ng pagsisisi, Ang Pinaka-maawain.

What we notice in here is:
Mapapansin natin dito na:

1. Gay men will not be jailed.
Hindi ikukulong ang mga lalaking bakla.
2. They have the chance to repent.
Sila ay may pagkakataong magsisi.
3. Punishment is easy for them, even if they do not repent (beating them with sandals) as we see in Ibn ‘Abbas interpretation of Qur’an 4:16:
Magaan ang kaparusahan sa kanila at kahit na hindi sila magsisi (papaluin ng sandalyas) na makikita sa paliwanag sa Ibn ‘Abbas ng Qur’an 4:16:
Punish both of them, with insults and beatings with sandals; but if they repent of this, leave them alone.
Pareho silang parusahan sa pamamagitan ng mga insulto at pagmamalo ng sandalyas; ngunit kung sila ay magsisi, pabayaan na sila.

Gay Men
Lalaking Bakla
Lesbian Women
Babaeng Tomboy
Beating with sandals
Pamamalo ng sandalyas
Beating is part of beating the wife in Islam (Qur’an 4:34)
Ang pamamalo ay bahagi ng pamamalo sa maybahay sa Islam (Qur’an 4:34)
They can repent
Maaari silang magsisisi
No repentance
Walang pagkakataong magsisi
If they repent leave them alone (no more insult)
Kung sila’y magsisi, sila’y maaari nang pabayaan (hindi na iinsultuhin)
They will be jailed until they die
Sila ay makukulong hanggang sila ay mamatay

Is that really a rule of a god? If Allah views this as a crime, shouldn’t it be the same for a man with a man and a woman with a woman? Why is the punishment totally different; very harsh for women and so easy to men?
Ganito ba talaga ang panuntunan ng isang diyos? Kung ang pagtingin ni Allah dito ay isang pagkakasala, hindi ba’t ang paglabag ay pareho lamang ito ba ay sa lalaking bakla o sa babaeng tomboy man? Bakit ang kaparusahan ay magkaiba – napakalupit para sa mga kababaihan ngunit napakagaan para sa mga kalalakihan?

Some Muslims will say to you, “Oh, this verse was abrogated later.” It does not matter if your god keeps changing his mind. This is not the issue. God is about justice, but this god is not fair at all.
Sinasabi ng ilang mga Muslim, “Ah, pinawalang bisa na yan kinalaunan.” Hindi ba mahalaga kung ang diyos mo ay pabago-bago ng isip. Ang Diyos ay makatarungan ngunit ang diyos na ito ay hindi patas.

Why did Allah abrogate this verse?
Did he find himself so wrong that he repented?
Bakit pinawalang bisa ito ni Allah?
Napagtanto niya bang siya’y nagkamali at ito’y binawi?

A Muslim Cannot Take Even His Own Family as Friends
Hindi maaring kaibiganin ng isang Muslim maging ang sarili niyang pamilya

If someone converts to Islam, he has no choice but to hate his own family and he cannot have them as friends as long they are from the non-believers (non-Muslims) (Qur’an 9:23):
Kung ang isang tao ay sumampalataya sa Islam, wala siyang pagpipilian kundi talikuran ang kaniyang sariling pamilya at hindi niya sila maaaring gawing kaibigan hanggat sila ay hindi mananampalataya (hindi Muslim) (Qur’an 9:23)

O you who believe! Take not your fathers nor your brethren as friends or protectors if they obtain happiness in disbelief rather than believe [Islam]. Those of you who take them for friends, they should blame no one but themselves.
O ikaw na naniniwala! Huwag mong kaibiganin o gawing tagapagtanggol ang iyong ama o maging ang iyong mga kapatid kung sila ay maligaya sa kawalang-paniwala sa halip na maniwala (sa Islam). Kayo na kinakaibigan sila, wala kayong ibang dapat na sisihin kundi ang inyong mga sarili.

A Muslim cannot give you a speech that his god means the enemy, when he speaks about not taking them as friends, because it’s so clear, that your father and mother, brothers, or sisters love you, even if they reject your faith.
Hindi maaaring sabihin sa’yo ng isang Muslim na ang ibig sabihin ng kanilang diyos ay ang kaaway nang sabihin niya na huwag silang kaibiganin, dahil napakalinaw na mahal ka ng iyong ama, ina, at mga kapatid kahit na ayawan nila ang iyong pananampalataya.
Therefore, why can’t they even be just friends?
Kung ganoon, bakit hindi pwede kahit sila’y maging mag-kaibigan man lang?
Note here there is no condition saying if they are bad, take them not as friends. It’s an order for all Muslims to practice such a thing if they have such of a case.
Pansinin na hindi sinasabi dito na kung sila ay masama, huwag silang kaibiganin. Ito ay isang utos na kailangang sundin ng mga Muslim kung sila ay nasa ganitong kalagayan.

Does Allah Love You as a Christian?
Mahal ka ba ni Allah bilang isang Kristiyano?

I always hear Muslims saying that Islam does not hate Christians. They quote to you verses which have been abrogated. Abrogate means to abolish by formal or official means; annul by an authoritative act; repeal, to abrogate a law. With Islam, it’s still in the Qur’an, but Muslims cannot follow it anymore.
Madalas kong marinig sa mga Muslim na hindi galit ang Islam sa mga Kristiyano. Bibigyan ka nila ng mga talatang abrogated na. Ang kahulugan ng abrogated ay inalis na sa pamamagitan ng pormal o opisyal na pamamaraan; pinawalang bisa na sa pamamagitan ng isang makapangyarihang batas. Sa Islam, nakasulat pa rin ito sa Qur’an ngunit hindi na maaaring sundin ng mga Muslims.

Let’s see how much Allah is in love with the Christians. Let me show you in Qur’an 5:51; Allah is saying:
Tingnan natin kung gaano kamahal ni Allah ang mga Kristiyano. Sa Qur’an 5:51, sinabi ni Allah:

Take not Christian and Jew as friends and protectors; they are friends to each other, and if any of you take them as friends, he is one of them and unjust to himself (which means he is out of Islam and he will be punished by death).
Huwag mong kaibiganin o gawing tagapagtanggol ang Kristiyano at Hudyo, sila ay magkaibigan, at kung sino man ang kumaibigan sa kanila, siya ay kabilang na sa kanila at lumabag sa katuwiran (ibig sabihin siya ay inalis na sa Islam at paparusahan ng kamatayan)

Then this is this command in Qur’an 9:29:
At ito ang kautusan sa Qur’an 9:29:

Fight those who believe not in Allah nor the Judgment Day, nor forbid what Allah and His Messenger order to be forbidden, nor accept the religion of truth (Islam), of the People of the Book (Christian and Jew), until they pay the Jizyah with willing submission, and feel themselves humiliated and subdued.
Labanan ang hindi naniniwala kay Allah o sa Araw ng Paghuhukom, o ang hindi nagbabawal sa mga ipinagbabawal ni Allah at ng Kanyang Mensahero, o hindi tinatanggap ang relihiyong ng katotohanan (Islam), and mga Tao ng Aklat (Kristiyano at Hudyo), hanggang pagbayaran nila ang Jizyah ng may maluwag na pagsunod, at maramdaman nilang sila ay napahiya at nagpasakop na.

I explained how Muslims have to fight us until we either convert to Islam, or pay them monthly fees to stay alive, and that we have to pay it with humiliation, like dogs.
Ipinaliwanag ko kung paanong kailangang labanan tayo ng mga Muslim hanggang sa tayo ay sumampalataya sa Islam o kaya ay magbayad ng buwanang bayarin katumbas n gating buhay, at kailangan pagbayaran natin ito ng may pagkapahiya katulad ng mga aso.

Allah shows his amazing love to the Christians in this next verse! I hope every Christian will remember it forever. You need clear proof that Islam hates Christians, and this is one of the best verses to prove that point, if you want to expose Islam. Qur’an 5:14:
Tingnan natin ang kagulat-gulat na pagmamahal ni Allah sa mga Kristiyano dito sa susunod na talata! Sana ay palaging pakatandaan ito ng mga Kristiyano. Kailangan natin ng malinaw na patunay na galit ang Islam sa Kristiyano at isa ang talatang ito sa magpapatibay nito kung nais mong ilantad ang Islam. Qur’an 5:14:

From those, who call themselves Christians, We did take a covenant, but they forgot part of scriptures that We (Allah) sent to them: therefore We estranged them, with enmity and hatred between the one and the other, until the Judgment day. Soon Allah will show them what it is they were doing.
Para sa mga tinatawag ang kanilang sarili na mga Kristiyano, kami nga ay nakipagtipan sa kanila, ngunit kanilang kinalimutan ang bahagi ng kasulatang nagsasabi na Kami (Allah) ay isinugo sila: sa gayon amin silang hiniwalay ng may poot at pagkamuhi laban sa kanila, hanggang dumating ang araw ng Paghuhukom. Sa madaling panahon ipapakita ni Allah ang mga mali nilang ginagawa.

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

In Qur’an 5:14, Allah has a plan for you as a Christian. The plan is so clear that Allah will fuel us with hate and enmity between Christians (estranged them, with enmity and hatred).
Ayon sa Qur’an 5:14, si Allah ay may plano para sa iyo bilang Kristiyano. Napakalinaw ng plano ni Allah na lalo pang pagalabin ang poot at pagkamuhi laban sa mga Kristiyano. (hiniwalay ng may poot at pagkamuhi).

Let us study this plan of war; Allah’s war on Christians
Pag-aralan natin itong planong labanan; Pakikidigma ni Allah sa mga Kristiyano

1. Allah will not make us hate the Muslims (Christians do not hate Muslims).
Hindi gagawing galit ni Allah ang mga Kristiyano sa mga Muslims (Hindi galit ang Kristiyano sa mga Muslim).
2. Allah will make us hate and fight each other as Christians! Allah has been so successful for a long time in this war, and many Christians are following the plan of Allah. We see Christians attacking each other’s churches, but they will never open their lips against Islam.
Ginagawa ni Allah na magaway-away at magalit ang mga Kristiyano sa isa’t-isa. Sa mahaba nang panahon, matagumpay si Allah sa hidwaang ito at maraming mga Kristiyano ang sumusunod sa plano ni Allah. Makikita natin ito sa mga pagkakataong nililibak ng mga Kristiyano ang kani-kanilang mga simbahan ngunit walang imik laban sa Islam.

What I am trying to say is that it’s the plan of Satan to prevent us from uniting as Christians (Orthodox, Protestant, and Catholic). IT IS Allah’s plan and he is saying it in clear words, “I will divide you and make you hate each other, so that I will make the Church of Jesus a divided kingdom.”
Pinupunto ko lamang na plano ni Satanas na pigilan tayo na mga Kristiyano na magkaisa (Orthodox, Protestant, and Catholic). Plano ito ni Allah at malinaw ito sa mga katagang “Pagbabahabahagiin ko kayo at gagawin kong kamuhian ninyo ang isa’t isa at nang sa gayon ang Iglesia ni Hesus ay isang kaharian na bahabahagi.

Remember, Christ said in Matthew 12:25 (KJV):
Alalahanin na sanabi ni Kristo sa Mateo 12:25:

And Jesus knew their thoughts, and said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and every city or house divided against itself shall not stand:
At pagkaalam niya ng mga iniisip nila, ay sinabi niya sa kanila, Ang bawat kahariang nagkakabahabahagi laban sa kaniya sarili ay mawawasak; ang bawat bayan o bahay na nagkakabahabahagi laban sa kaniyang sarili ay hindi mananatili:

It’s painful to see Christians speaking evilly against each other, but when you ask these priests or these ministers about Islam, they do not dare say one word! It’s the plan of Allah, the Anti-Christ, to divide us. Whoever he helps in that direction is working for Allah. Read this verse again, carefully, and tell me if I am wrong.
Masakit makita ang mga Kristiyanong nagsasalita ng masama laban sa isa’t isa, ngunit kung tatanungin mo ang isang pari o ministro tungkol sa Islam, di man lamang sila mangangahas kahit isa man lamang salita! Plano ni Allah, ng Anti-Christ, na tayo ay bahabahagiin. Kung sinuman ang tumutulong na mangyari ito ay nagtatrabaho para kay Allah. Muling basahin ang talatang ito ng dahan-dahan, at sabihin mo kung mali ako.

Qur’an 5:14:

As for those who call themselves Christians, We did take a pledge, but they forgot a good part of scriptures that we sent to them. Therefore, We (Allah) estranged them, with animosity and hatred between the one and the other, until the Judgment day. And soon will Allah show them what it is they were doing.
Para sa mga tinatawag ang kanilang sarili na mga Kristiyano, kami nga ay nakipagtipan sa kanila, ngunit kanilang kinalimutan ang bahagi ng kasulatang nagsasabi na Kami (Allah) ay isinugo sila: sa gayon amin silang hiniwalay ng may poot at pagkamuhi laban sa kanila, hanggang dumating ang araw ng Paghuhukom. Sa madaling panahon ipapakita ni Allah ang mga mali nilang ginagawa.

We should be believers and followers of Christ! Not a man. Not a bishop. Not a minister. No name, but His name! Why should we follow the sinners? See Romans 3:23 (KJV):
Tayo ay mananampalataya at tagasunod ni Kristo! Hindi ng tao. Hindi ng obispo. Hindi ng ministro. Walang ibang pangalan kundi ang pangalan lamang Niya! Bakit tayo susunod sa mga makasalanan? Tingnan ang Roma 3:23:

For all have sinned, and come short of the glory of God;
Sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang simumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos;

Unity with Christ is the way to his kingdom. This is what Islam fears; all of us being the good fruit of Jesus the Christ. See Romans 3:28:
Ang pagkakaisa kay Kristo ang daan sa Kanyang kaharian. Ito ang kinatatakutan ng Islam: lahat tayo ay mabuting bunga ni Hesukristo. Tingnan ang Roma 3:28:

Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law.
Kung gayon, maliwanag na sa pamamagitan ng pananampalataya mapapawalang-sala ang tao, at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan.

When Jesus comes, he will not ask you the name of your church, but for the fruit. Without the good fruit, there is hypocrisy. This is why Jesus said (Matthew 7:16):
Pagbalik ni Hesus, hindi niya tatanungin ang pangalan ng iyong simbahan kundi ang bunga. Kung walang mabuting bunga, ito ay isang pagkukunwari. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Hesus (Mateo 7:16):

Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles?
Sa kanilang mga bunga ay inyong mangakikilala sila. Nakapuputi baga ng mga ubas sa mga tinikan, o ng mga igos sa mga dawagan?

Also see Galatians 5:22-23:
Tingnan din ang Mga Taga-Galacia 5:22-23:

But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control; against such things there is no law.
Datapuwa’t ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang-loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil; laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan.

This is how we know Islam is false and from Satan. From their fruits, not only words. Most of them are liars in word. They speak skillfully, but show me your fruit and I will tell you who you are.
Dahil dito ay napapatunayan natin na ang Islam ay isang kasinungalingan at galling kay Satanas. Base na sa kanilang mga bunga at hindi lamang ng mga salita. Karamihan sa kanila ay mga sinungaling. Mahusay silang magsalita ngunit kung titingnan na ang kanilang bunga ay makikilala mo na sila.

What I am trying to say to all who consider themselves Christian, whether Protestant, Catholic or Orthodox, do not divide the Church of Christ, for all of us are one in Him. As you see, Allah is targeting all of us, not a named church. We make Christ sad when we are not united. Do not let leaders, for their own glory, make us and turn us to something far from what Christ wants us to be. If you adhere to the plan of Allah, are you working for him?! It’s a good question, to which you know the answer. See 1 Corinthians 12:13 (KJV):
Ang nais kong saibihin sa lahat ng mga Kristiyano, siya man ay isang Protestante, Katoliko, o Orthodox, huwag nating bahabahagiin ang Iglesia ni Hesus, dahil lahat tayo ay isa sa Kanya. Makikita natin na target tayong lahat ni Allah at hindi lang ng isang simbahan. Nalulungkot si Hesus kapag tayo ay hindi nagkakaisa. Huwag nating hayaan na itaas ng mga namumuno ang kanilang mga sarili at hayaan tayong talikuran ang nais ni Hesus para sa atin. Kung umaayon ka sa plano ni Allah, ikaw ba ay tagasunod niya? Isa itong magandang katanungan na alam mo naman ang kasagutan. Tingnan ang 1 Mga Taga-Corinto 12:13:

For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free; and have been all made to drink into one Spirit.
Sapagkat sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo’y Judio o Griego, maging mga alipin o mga laya; at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu.

Allah and the Jews; How Much Does Allah Hate Them?
Si Allah at ang mga Hudyo; Gaano Sila Kinamumuhian ni Allah?

Sahih Muslim, Book 41, Hadith 6981:

Messenger of Allah said: “You will be in fighting with the Jews, and you will murder them until even a rock would say: ‘Move towards here, Muslim, there is a Jew, he is hiding himself behind me, come and slaughter him.’”
Sinabi ng mensahero ni Allah: “Magiging kaaway mo ang mga Hudyo, at papatayin mo sila hangga’t kahit sa ang bato ay magsasabi nang: ‘Pumunta ka dito, Muslim, may isang Hudyo, nagtatago siya sa likuran ko, at siya’y patayin mo.’”

Sahih Muslim Book 41, Hadith 6985:

Messenger of Allah said: “The judgment hour would not come until the Muslims fight against the Jews, and the Muslims would kill them all, and if a Jew hides behind a stone or a tree and the stone or the tree would shout saying: ‘Oh Muslim, there is a Jew behind me; come and kill him;’ but the tree called Gharqaad would not say, for it is the tree of the Jews!”
Sinabi ng mensahero ni Allah: “Ang oras ng paghuhukom ay hindi darating hangga’t hindi nakikipag-away ang mga Muslim laban sa mga Hudyo, at papatayin silang lahat ng mga Muslim, at kung ang isang Hudyo ay magtago sa isang bato o puno, ang bato o punong ito ay sisigaw na nagsasabing: “O Muslim, may isang Hudyo sa likuran ko; halika at patayin mo siya;’ ngunit ang punong ito na tinatawag na Gharqaad ay hindi ito sasabihin dahil iyon ay puno ng mga Hudyo!”

Even the rocks (the Muslim’s rocks) will report the Jewish men, women and children if they try to hide, so that the Muslims will do their duty and kill them all. And note here, there is a Jewish tree!
Kahit na ang mga bato (bato ng mga Muslim) ay isusumbong ang mga lalake, babae, at batang Hudyo kung sila man ay magtago upang magawa ng mga Muslim ang kanilang tungkulin at silang lahat at patayin. Pansinin din na may puno ng Hudyo dito!

Islam and Israel
Islam at Israel

One of the most famous conflicts in the world today is the so-called Israeli-Palestinian conflict. For most of us, all we know is that Israel is fighting with the Arab world over the land. This is true, but it is not the whole story. Most of those who debate about the conflict talk from a political point of view, and as a result try to find political solutions. Our world leaders show their ignorance by ignoring the fact that the conflict is beyond political. In fact, there is no solution for it except war, and only war. I’m not saying that I would love for a war to break out. I am simply stating a fact. Let’s look at the following hadiths.
Isa sa mga kilalang hidwaan sa mundo ngayon ay ang tinatawag na Israeli-Palestinian conflict. Karamihan sa atin, ang alam lamang natin ay nakikipagdigma ang Israel laban sa mga Arabo dahil sa lupa. May katotohan iyon, ngunit hindi ito ang buong kwento. Marami sa mga nakikipag-debate tungkol sa hidwaan ito ay nagsasalita lamang galing sa pampulitikong pananaw, kaya pampulitikong solusyon din ang hinahanap nila. Nagpapatunay lamang ito na an gating mga pinuno ay mangmang sa mas malaki pang isyu kaysa sa pampapulitiko. Sa katotohan, walang ibang solusyon kung hindi digmaan lamang talaga. Hindi ko sinasabing gusto ko na magkaroon ng giyera. Nagsasabi lamang ako ng katotohanan. Tingnan natin ang mga sumusunod na hadiths.

Sahih Muslim, Book 41, Hadith 6981:

The Messenger of Allah said, “You will be in fighting with the Jews, and you will slaughter them until even a rock will say, ‘Move towards here, Muslim. There is a Jew hiding himself behind me. Come and slaughter him.’”
Sinabi ng mensahero ni Allah: “Magiging kaaway mo ang mga Hudyo, at papatayin mo sila hangga’t kahit sa ang bato ay magsasabi nang: ‘Pumunta ka dito, Muslim, may isang Hudyo, nagtatago siya sa likuran ko, at siya’y patayin mo.’”

Sahih Muslim, Book 41, Hadith 6985:

The Messenger of Allah said, ”The judgment hour will not approach until the Muslims fight against the Jews and the Muslims will slaughter them all, and if a Jew hides behind a rock or a tree, the rock or tree will scream saying, ‘Oh Muslim, over here is a Jew behind me. Come and kill him,’ but the tree called Gharqaad will not say, seeing that it is the tree of the Jews!”
Sinabi ng mensahero ni Allah: “Ang oras ng paghuhukom ay hindi darating hangga’t hindi nakikipag-away ang mga Muslim laban sa mga Hudyo, at papatayin silang lahat ng mga Muslim, at kung ang isang Hudyo ay magtago sa isang bato o puno, ang bato o punong ito ay sisigaw na nagsasabing: “O Muslim, may isang Hudyo sa likuran ko; halika at patayin mo siya;’ ngunit ang punong ito na tinatawag na Gharqaad ay hindi ito sasabihin dahil iyon ay puno ng mga Hudyo!”

According to Muhammad, even rocks will betray all Jews—men, women, and children—who will hide behind them to make sure that no Jew will survive the slaughter. Muhammad doesn’t call for mercy. He calls for complete elimination of Jews. Knowing this, how are we supposed to be convinced that Muslims are willing to look for a peaceful solution to the Israeli-Palestinian conflict? This is something that will happen, and no one has ever been able to stop it from the time of Muhammad until the Day of Judgment.
Ayon kay Muhammad, maging ang mga bato ay itatatwa ang mga Hudyo – lalaki, babae, at mga kabataan – sino mang magtago sa likuran nila upang hindi mapatay. Hindi nanghihimok na awa si Muhammad. Nanawagan siya sa tuluyang burahin ang lahi ng mga Hudyo. Ngayong alam natin ito, paano tayo maniniwalang nais ng mga Muslim ng mapayapang solusyon sa Israeli-Palestinian conflict? Ito ay isang bagay na tiyak na mangyayari at walang sinuman ang nakapigil nito simula pa noong panahon ni Muhammad hanggang sa Araw ng Paghuhukom.

Muhammad always based his religion on hate. It’s the fuel of Islam. He tried to take the side of the Jews against the Christians with the hope that the Jews would like him for it. When that did not work, he tried to make himself look like a friend to the Christians by attacking the Jews, this time hoping to win the Christians.
Palaging nakabase sa galit ang relihiyon ni Muhammad. Ito ang tumutulak sa pagalab ng Islam. Sinubuka niyang makuha ang panig ng mga Hudyo laban sa mga Kristiyano sa pag-aakalang magugustuhan siya ng mga Hudyo dahil dito. Nang pumalya ito, sinubukan niyan ipinta ang sarili niya na kaibigan ng mga Kristiyano sa pamamagitan naman ng paninira sa mga Hudyo upang makuha ang panig ng mga Kristiyano.

In Qur’an 5:82:

You will find that the most ones who hate you are the Jewish and those who take associates with Allah, as well as the kindest people to Muslims are the ones who call themselves Christians.
Makikita ninyo na karamihan ng mga galit sa inyo ay mga Hudyo at silang mga pumapanig kay Allah, at siya pang pinakamamabait sa mga Muslin ay ang mga Kristiyano.

( سورة المائدة , Al-Maeda, 5:82)
لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ

Muhammad uses the so-called revelations from Allah to drive his political agenda. It shows how he switches sides whenever he feels like it, and Allah switches sides along with him. See Qur’an 2:62:
Ginagamit ni Muhammad ang tinatawag na mga pahayag mula kay Allah upang iusad ang kanyang mga pampulitikong layunin. Pinapakita nito kung paano palipat-lipat siya ng kinakampihan kung kalian niya gusto, at si Allah ay palipat-lipat din kagaya niya. Tingnan ang Qur’an 2:62:

Those who believe and the Jews in addition to Christians, who do good have no worry. Allah will give them their prize, and they will not have misery or sadness.
Silang mga naniniwala at mga Hudyo kasama nga Kristiyano, na gumagawa ng mabuti aya walang dapat ipangamba. Bibigyan sila ni Allah ng premyo, at hindi na sila makakaranas ng pagaalala at kalungkutan.

Now in Qur’an 2:62, both the Jews and the Christians are good. They will even go to heaven
Ngayon sa Qur’an 2:62, sinsabi na parehong mabait ang mga Hudyo at Kristiyano. Sila ay makakapunta ng langit.

Muhammad’s Stages of Taking Down his Enemy
Mga Yugto ni Muhammad ng Pagpapabagsak sa Kanyang Kaaway

I. Muhammad, the Man of Peace
I. Muhammad, Ang Tao ng Kapayapaan

At this stage, Muhammad was nothing. He had no power, no army, and no followers. In the first thirteen years of his prophet-hood, he only had 70 followers. He had no choice, but to remain a peaceful man.
Most of the people who became his followers later were slaves as narrated by ‘Ammar bin Yasir in the following Hadith. (Sahih Al-Bukhari, Book 58, Hadith 197):
Sa yugtong ito, hindi pa kilala si Muhammad. Wala pa siyang kapangyarihan, walang hukbo, at walang tagasunod. Sa unang labingtatlong taon niya sa kanyang pagiging propeta, mayroon lamang siyang pitumpong tagasunod. Wala siyang magawa kung hindi ang magiging mapayapang tao. Halos lahat ng nagging tagasunod niya kinalaunan ay mga alipin kagaya ng isinalaysay ni ‘Ammar bin Yasir sa sumusunod na Hadith (Sahih Al-Bukhari, Book 58, Hadith 197):

I saw the Messenger of Allah, and accompanying him were the only ones who converted to Islam, five slaves, two women, and Abu Bakr.
Nakita ko ang Mensahero ni Allah, at kasama niya ay yaon lamang mga nanampalatay sa Islam, limang alipin, dalawang asawa, at si Abu Bakr.

Notice that his five followers were still called slaves even after they accepted Islam. Muhammad still considered his brothers in faith as his slaves.
Pansinin na iyong limang tagasunod ay tinawag pa ding mga alipin kahit sila ay tinanggap na ang Islam. Itinuturing pa ding alipin ni Muhammad kahit iyong mga kapatid na niya na sa pananampalataya.

For sure, the slaves had no choice but to convert to Islam. In the beginning, Muhammad manipulated the slaves into becoming Muslims and fighting for him by promising them freedom afterwards. This is what happened to the poor man, Bilal, who converted to Islam and fought for Muhammad, but was never granted his freedom.
Tiyak ang mga aliping ito ay walang ibang pagpipilian kung hindi ang sumampalatay sa Islam. Sa simula, minanipula ni Muhammad ang mga alipin na maging mga Muslim at lumaban para sa kanya kapalit ng kanilang kalayaan pagkatapos. Ito ang nangyari sa kawawang lalaki na si Bilal, na umanib sa Islam at nakipaglaban para kay Muhammad ngunit hindi kailanman pinagkalooban ng kalayaan.

II. The Hijra Stage (Immigration)
II Ang Yugto ng Hijra (Pandarayuhan)

This stage is exactly what Muslims practice today.
Ang yugtong ito ay ginagawa mismo ng mga Muslim sa ngayon.

To get ready for a big war in someone else’s land, they gather themselves in that land to plan and prepare for the attack until their population is big enough to establish an army. This is what Osama bin Laden and Al-Qa’ida did when they went to Afghanistan. They immigrated there to get ready for the big attack, and when they were ready, they attacked without mercy—exactly as Muhammad did in his time. At this stage, Muslims get their income from thievery.
Upang maghanda para sa isang malaking digmaan sa banyagang lupain, sila ay nagtipon-tipon sa nasabing lupain at naghahanda sa paglusob hanggang ang kanilang populasyon ay dumami at makapagtatag ng isang hukbo. Ito ang ginawa ni Osama bin Laden at Al-Qa’ida nang sila ay nagpunta ng Afghanistan. Dumayo at nanirahan sila roon upang maghanda para sa isang malakihang pagsalakay, at nang sila’y nagging handa na, lumusob nga sila nang wala awa – kagaya nga ng sinabi ni Muhammad na gawin nila. Sa yugtong ito, kinukuha ng mga Muslim ang kanilang kinikita sa pamamagitan ng pagnanakaw.

Through thievery, they accomplish two goals:
Sa pamamagitan ng pagnanakaw, dalawang layunin ang kanilang natutupad:

They collect wealth by taking other people’s money, animals, and goods.
Nagiipon sila ng kayamanan sa pamamagitan ng pagkuha ng pera, hayop, at iba pang mga bagay mula sa ibang tao.
They instill terror in the hearts of the disbelievers.
Nakapagtatanim sila ng takot sa mga puso ng mga hindi naniniwala.

Instilling terror is fundamental in Islam. It is one of the best and quickest ways to take down an enemy regardless of his size. When fear is in his heart, even an elephant will bow down to a mouse (which reminds me of Obama bowing to the king of Saudi Arabia). Muslims understand the significant change in the enemy’s life when he is afraid. They know that all they need to do is to be patient and wait for the fear to spread and take hold. With fear in his heart, the enemy will never win. (As long as America is in fear, it will never win.)
Before he became the God-on-earth in Arabia, Muhammad made more than 56 attacks against merchants, 28 of those attacked were called Gazwah (caravan riders).
Ang pagtatanim ng takot sa mga tao ay pangunahin sa Islam. Ito ang isa sa mga pinakamabisa at pinakamabilis na paraan upang magpabagsak ng kaaway kahit ano pang laki nito. Kapag ang takot ay nasa puso na, kahit ang isang elepante ay napapasuko sa daga (naalala ko ang pagsuko ni Obama sa hari ng Saudi Arabia). Nauunawaan ng mga Muslim na malaki ang nababago sa buhay ng kanyang kaaway kapag ito ay natatakot. Alam nila na kailangan lamang nilang gawin ay magtiyaga at mag-antay na kumalat at mamayani ang takot. Kapag ang puso ay may takot, hinding hindi mananalo ang kaaway. (Hanggat natatakot ang Amerika, hinding hindi ito mananalo.)
Bago pa si Muhammad naging diyos sa Arabia, nakagawa na siya ng mahigit 56 na paglusob laban sa mga mangangalakal, ang 28 sa mga paglusob na ito ay tinawag na Gazwah (caravan riders).

III. Stage of Total War; Either You Are With Me or Against Me
III. Yugto ng Digmaan; Kakampi ba kita o Hindi

In this final stage, Muhammad was no longer weak. He proclaimed his agenda in more open and clear words. Anyone who did not bow down to him was killed. All who refused him, especially those who opposed him—like the Jews, were killed.
Sa huling yugto na ito, si Muhammad ay hindi na mahina. Inihahayag na niya ang kanyang adyenda ng mas bukas at malinaw. Sinumang hindi susunod sa kanya ay pinapatay. Lahat ng tumatanggi sa kanya, lalo na iyong mga sumasalungat sa kanya – kagaya ng mga Hudyo, ay kanyang pinatay.

The Qur’an Identifies the Rightful Inhabitants of Israel
Kinikilala ng Qur’an ang Tamang Maninirahan sa Israel

We always hear the same arguments from either side of the Israeli-Palestinian debate. The Muslims say the Israelis took away their land, and the Israelis say it’s rightfully theirs since Biblical times. Unfortunately, the world is filled with liberal media exemplified by TV shows like Oprah’s, who does not know until now where coffee comes from, or shows like Jon Stewart’s, which make us laugh, but I am not sure at what. Beyond that is the YouTube propaganda. Regardless of numerous outlets for information, none of them are honest enough to discuss what is truly in the heart of the conflict.
Palagi nating naririnig ang parehong argumento ng bawat kampo ng Israeli-Palestinian debate. Sinasabi ng mga Muslim na ninakaw ng mga taga-Israel ang kanilang lupain, at ang mga taga-Israel naman ay nagsasabing kanila talaga ang lupain simula pa noon na nakasaad sa Bibliya. Sa kasawiangpalad, ang mundo ay puno ng mga liberal media na makikita sa telebisyon kagaya ni Oprah na hindi man lamang alam kung saan galing ang kape, o katulad din ng palabas ni Jon Stewart na nagpapatawa nga sa atin ngunit hindi ko alam kung bakit nga ba. Bukod pa rito ay ang mga propaganda pa sa YouTube. Kahit ano pang dami ng pinagmumulan ng impormasyon, wala ni isa sa kanila ang tapat na nagtatalakay ng totoong isyu ng isang sagupaan.

Let us do a real study and find out who really belongs in Israel. We will not use the he-said-she-said argument. We will present facts, and our facts will show that Israel belongs to the Jews. We already know that Israel belongs to the Jews according to the Bible, but we will set aside the Bible and get our evidence from the Qur’an itself. This is the best way to shut up the liberals and Qur’an worshipers who do not dare to say that the Qur’an is wrong.
Pag-aralan natin ng mabuti at tuklasin kung sino talaga ang nabibilang sa Israel. Hindi tayo gagamit ng mga sabi-sabi lamang. Magbibigay lamang kami ng mga katotohan at ang mga katotohanang ito ay magpapatunay na ang Israel ay sa mga Hudyo. Alam na natin na ang Israel nga ay pag-aari ng mga Hudyo ayon sa Bibliya, ngunit atin muna isangtabi ang Bibliya at tingnan ang mga katibayan mula mismo sa Qur’an.

Many of you do not know that the Qur’an declares in very clear words that Israel, or Palestine as some insist on calling it, is the land of the Jews. Let us read the following passage together:
Marami sa inyo ang hindi alam na napakalinaw na inihahayag ng Qur’an ang Israel, o Palestine na gusto itawag ng iba, ay ang lupain ng mga Hudyo. Basahin natin ang mga sumusunod na talata:

Use your ← → (arrow) keys to browse

More in Gay and Lesbian