Connect
To Top

Pedofilia w koranie (część 1/2)

Use your ← → (arrow) keys to browse

 

Pedofilia w islamie opiera się przede wszystkim na dwóch wersetach koranu a mianowicie wersecie 33:49 oraz 65:4.

Streszczenie tych dwóch wersetów podaje tafsir według Sayyida Abula Ala Maududiego.
Tafsir to wyjaśnienie lub wykładnia koranu. W islamie nie ma czegoś takiego jak „dowolna interpretacja” – do interpretacji jest właśnie tafsir.
Jeśli jakiś muzułmanin czyta przykładowo werset 2:1 lub 3:1

http://quran.com/2/1

Sahih International
Alif, Lam, Meem.

http://quran.com/3/1

Sahih International
Alif, Lam, Meem.

 

i nie rozumie o co tam chodzi, wtedy zagląda do tafsiru np. według Ibn Abbasa gdzie znajduje się wyjaśnienie:

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=2&tTafsirNo=73&tSoraNo=2&tAyahNo=1&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2

Podczas gdy Al-Jalalayn tak samo nie ma zielonego pojęcia o co chodzi w wersecie 2:1:

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=74&tSoraNo=2&tAyahNo=1&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2

 

Tafsirów (wykładni) jest oczywiście więcej; przełożone na język angielski są Tafsir Al-Jalalayn, Tafsir Ibn Kathir, Tafsir Ibn Abbas (kuzyn Mahometa na którym Mahomet położył ręce i prosił pana Allaha żeby Ibn Abbas najlepiej wytłumaczył koran:

 

http://sunnah.com/urn/1251660

It was narrated that Ibn ‘Abbas said:

“The Messenger of Allah embraced me and said: ‘O Allah, teach him wisdom and the (correct) interpretation of the Book.'”

Grade: Sahih (Darussalam)

English reference  : Vol. 1, Book 1, Hadith 166

Arabic reference   : Book 1, Hadith 171

Tłumaczenie:

Przekazano, że Ibn ‘Abbas powiedział: „Wysłannik Allaha uścisnął mnie i powiedział:
‘O Allahu, naucz go mądrości oraz (prawidłowego) wyjaśnienia księgi [koranu].’“

 

Wykładni (tafsirów) jest oczywiście więcej w języku arabskim (tak jak Tafsir Al-Qurtubi) ale nie wszystkie zostały przetłumaczone (zapewne obawiając się, że islam zostanie zbyt szybko zdemaskowany).

 

Odnośnie pedofilii w islamie podaję najpierw Tafsir Sayyida Abula Ala Maududiego
streszczający surę 33:49 oraz 65:4:

http://www.searchtruth.com/tafsir/tafsir.php?chapter=65

 

13They may not have menstruated as yet either because of young age, or delayed menstrual discharge as it happens in the case of some women, or because of no discharge at all throughout life which, though rare, may also be the case. In any case, the waiting-period of such a woman is the same as of the woman, who has stopped menstruation, that is three months from the time divorce was pronounced.

Here, one should bear in mind the fact that according to the explanations given in the Qur’an the question of the waiting period arises in respect of the women with whom marriage may have been consummated, for there is no waiting-period in case divorce is pronounced before the consummation of marriage. (Al-Ahzab: 49). Therefore, making mention of the waiting-period for the girls who have not yet menstruated, clearly proves that it is not only permissible to give away the girl in marriage at this age but it is also permissible for the husband to consummate marriage with her. Now, obviously no Muslim has the right to forbid a thing which the Qur’an has held as permissible.

The girl who is divorced in the state when she has not yet menstruated and then she starts having the menses during the waiting-period, will reckon her waiting-period from the same menstruation and her waiting-period will be reckoned just like the woman who menstruates regularly.

 

Tłumaczenie:

 

13 (Te kobiety) Nie miały jeszcze miesiączki albo ze względu na młody wiek, albo opóźnione miesiączkowanie, co się zdarza u niektórych kobiet, albo ze względu na brak jakiejkolwiek miesiączki przez całe życie, co – nawet jeśli jest to rzadko spotykane – może się również zdarzyć. W każdym takim przypadku czas oczekiwania (iddat) takich kobiet jest taki sam jak w przypadku kobiety, która już nie miesiączkuje; czas ten wynosi trzy miesiące od wypowiedzenia rozwodu.

Tutaj powinniśmy pamiętać o tym, że według wyjaśnień podanych w Koranie pojawia się pytanie odnośnie czasu oczekiwania (iddatu) dla kobiet, z którymi małżeństwo mogło już zostać skonsumowane, ponieważ nie ma czasu oczekiwania dla kobiet po rozwodzie, jeżeli małżeństwo nie zostało skonsumowane. (Sura Al-Ahzab (33): 49). Dlatego też, wzmianka o czasie oczekiwania (iddatu) dla dziewczyn(ek), które nie miały jeszcze miesiączki wyraźnie dowodzi, że nie tylko wolno wydawać taką dziewczynkę za mąż w tym wieku, ale i wolno mężowi skonsumować z nią małżeństwo. Z pewnością żaden muzułmanin nie ma prawa zabronić czegoś, na co zezwala Koran.

W przypadku dziewczynki, która jest po rozwodzie w wieku, w którym jeszcze nie miała miesiączki, a następnie dostaje swoją pierwszą miesiączkę podczas czasu oczekiwania, oblicza się jej czas oczekiwania od tej miesiączki a jej czas oczekiwania będzie obliczany tak jak u kobiet u których miesiączka występuje regularnie.

 

Jest to sedno sury 33:49 i 65:4.

 

Również bardzo dobrym źródłem jest książka „Reliance of the Traveller” (~ Wsparcie podróżującego) – jest to bardzo
znany podręcznik prawa islamskiego (szariatu). Książka ta jest dostępna w księgaranich np. na amazonie:

http://www.amazon.com/Reliance-Traveller-Classic-Manual-Islamic/dp/0915957728

 

Lub w formie PDF na różnych forach (ostatnio na archive.org) skąd niestety bardzo szybko zniknęła, ale jest dostępna na tej stronie:

http://concit.org/wp-content/uploads/2015/02/reliance2_complete.pdf

(Radziłbym tą książkę zładować i zapisać na twardym dysku.)

Proszę przejść na stronę 585 w pdfie lub bezpośrednio w książce jest to strona 567.

 

reliance of the traveller

 

Tytuł: A Woman’s Postmarital Waiting Period (‘Idda)

n9.1

There is no waiting period for a woman divorced before having had sexual intercourse with her husband.

 

Tłumaczenie:

n9.1

Nie ma czasu oczekiwania dla rozwiedzionej kobiety, jeśli nie odbyła stosunku seksualnego z mężem.

 

***

 

n9.2

A waiting period is obligatory for a woman divorced after intercourse, whether the husband and wife are prepubescent, have reached puberty, or one has and the other has not. Intercourse means copulation (def: n7.7). If the husband was alone with her but did not copulate with her, and then divorced her, there is no waiting period.

 

Tłumaczenie:

n9.2

Czas oczekiwania jest obowiązkowy dla rozwiedzionej kobiety po odbyciu stosunku seksualnego, niezależnie od tego czy mąż i żona nie osiągnęli jeszcze wieku dojrzewania, osiągnęli już wiek dojrzewania, lub jedna z tych osób ten wiek osiągnęła a druga nie. Stosunek seksualny to kopulacja (definicja n7.7). Jeśli mąż był z żoną sam na sam ale nie kopulował z nią a następnie udzielił jej rozwodu, wtedy nie ma żadnego czasu oczekiwania.

 

***

 

Ciekawostka (strona 586 w pdfie lub bezpośrednio w kiążce 568):

n9.5

The minimal duration of a pregnancy (A: from which a live child is born) is six months, while the maximum is four years.

 

Tłumaczenie:

n9.5

Minimalny czas trwania ciąży (z której przychodzi na świat dziecko) wynosi sześć miesięcy, podczas gdy maksymalny [czas trwania ciąży] to cztery lata.

 

***

Teraz pojedynczo odnośnie sury 33:49:

Podaję wszystkie dostępne angielskie tłumaczenia a pod nimi tłumaczenie na polski (nie używam bezpośrednio tłumaczeń Bielawskiego gdyż są w wielu miejscach błędne; wolę tłumaczenia angielskie i porównywanie tych tłumaczeń ze sobą).

 

http://quran.com/33/49

 

Dr. Ghali

O you who have believed, when you marry women believers, thereafter divorce them even before you touch them, then in no way do you have any (fixed) spell (In Arabic ciddah, a definite number of days calculated) to calculate against them; so allow them (the necessary) enjoyment, and release them a becoming release.

Tłumaczenie:

 

Dr. Ghali

O wy, którzy uwierzyliście: gdy żenicie się z wierzącymi kobietami, a następnie dajecie im rozwód zanim je dotknęliście, wtedy w żadnym wypadku nie ma (ustalonego) okresu czasu (w języku arabskim iddah to określona liczba dni), który musielibyście wobec nich naliczać; dajcie im więc (konieczne) uposażenie i odprawcie je w stosowny sposób.

 

***

 

Muhsin Khan

O you who believe! When you marry believing women, and then divorce them before you have sexual intercourse with them, no ‘Iddah [divorce prescribed period, see (V.65:4)] have you to count in respect of them. So give them a present, and set them free i.e. divorce, in a handsome manner.

 

Tłumaczenie:

 

Muhsin Khan

O wy którzy wierzycie! Gdy żenicie się z wierzącymi kobietami a następnie dajecie im rozwód zanim odbyliście z nimi stosunek seksualny, wtedy nie musicie naliczać wobec nich iddatu [nakazany czas oczekiwania przy rozwodzie, zobacz (Koran 65:4)]. Tak więc dajcie im prezent i odprawcie je, tzn. dajcie im rozwód, w uprzejmy sposób.

 

***

 

Pickthall

O ye who believe! If ye wed believing women and divorce them before ye have touched them, then there is no period that ye should reckon. But content them and release them handsomely.

 

Tłumaczenie:

 

Pickthall

O wy którzy wierzycie! Jeśli żenicie się z wierzącymi kobietami i dajecie im rozwód, zanim je dotknęliście, wtedy nie ma czasu [oczekiwania], który musielibyście obliczać. Ale uczyńcie im zadość i odprawcie je w uprzejmy sposób.

 

***

 

Sahih International

O You who have believed, when you marry believing women and then divorce them before you have touched them, then there is not for you any waiting period to count concerning them. So provide for them and give them a gracious release.

 

Tłumaczenie:

 

Sahih International

O wy którzy uwierzyliście: gdy żenicie się z wierzącymi kobietami a następnie dajecie im rozwód zanim je dotknęliście, wtedy nie ma żadnego czasu oczekiwania, który musielibyście wobec nich naliczać. Tak więc dajcie im uposażenie i odprawcie je w piękny sposób.

 

***

 

Shakir

O you who believe! when you marry the believing women, then divorce them before you touch them, you have in their case no term which you should reckon; so make some provision for them and send them forth a goodly sending forth.

 

Tłumaczenie:

 

Shakir

O wy którzy wierzycie! Gdy żenicie się z wierzącymi kobietami a następnie dajecie im rozwód zanim je dotknęliście, wtedy w ich przypadku nie ma żadnego czasu [oczekiwania], który musielibyście obliczać; tak więc przygotujcie dla nich zapasy i odprawcie je w pokaźny sposób.

 

***

 

Yusuf Ali

O ye who believe! When ye marry believing women, and then divorce them before ye have touched them, no period of ‘Iddat have ye to count in respect of them: so give them a present. And set them free in a handsome manner.

 

Tłumaczenie:

 

Yusuf Ali

O wy którzy wierzycie! Gdy żenicie się z wierzącymi kobietami a następnie dajecie im rozwód zanim je dotknęliście, wtedy nie musicie obliczać iddatu wobec nich: tak więc dajcie im podarunek. I odprawcie je w uprzejmy sposób.

 

 

***

 

 

Wykładnia wersetu 33:49 – Tafsir Ibn Abbas:

 

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=2&tTafsirNo=73&tSoraNo=33&tAyahNo=49&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2

(O ye who believe! If ye wed believing women) without naming the amount of their dowry (and divorce them before ye have touched them) before you had sexual intercourse with them, (then there is no period that ye should reckon) by counting the months or the periods of menstruation. (But content them) as is due by divorce by giving them at least a scarf or shawl (and release them handsomely) divorce them without any harm done to them.

 

Tłumaczenie:

 

(O wy którzy wierzycie! Jeśli żenicie się z wierzącymi kobietami) bez podawania wysokości jej daru małżeńskiego (i rozwodzicie się z nimi zanim je dotknęliście) zanim odbyliście z nimi stosunek seksualny, (wtedy nie ma czasu [oczekiwania], który musielibyście obliczać) poprzez liczenie miesięcy lub krwawienia miesiączkowego. (Ale uczyńcie im zadość) jak się należy przy rozwodzie poprzez ofiarowanie im przynajmniej chusty lub szala (i odprawcie je w okazały sposób), dajcie im rozwód bez wyrządzania im jakiejkolwiek krzywdy.

 

***

Wykładnia wersetu 33:49 – Tafsir Al Jalalayn:

 

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=74&tSoraNo=33&tAyahNo=49&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2

O you who believe if you marry believing women and then divorce them before you have touched them (read tamassūhunna or tumāsūhunna) that is, before you have copulated with them, there shall be no [waiting] period for you to reckon against them, [no] waiting period [needed to preclude pregnancy] or otherwise. But provide for them, give them what they can use for [securing] comforts, in cases where no dowry has been fixed for them; otherwise theirs is to retain half of what was fixed, but no more — this is what Ibn ‘Abbās said and it is [the opinion] followed by al-Shāfi‘ī’; and release them in a gracious manner, leave them be without [the intention to cause them any] harm.

 

Tłumaczenie:

O wy którzy wierzycie, jeśli żenicie się z wierzącymi kobietami a następnie dajecie im rozwód zanim je dotknęliście, tzn. zanim odbyliście z nimi stosunek, wtedy nie ma czasu oczekiwania, który musielibyście wobec nich naliczać, [żaden] czas oczekiwania [potrzebny do wykluczenia ciąży] lub tym podobne. Ale dajcie im uposażenie, dajcie im co mogą użyć dla [zapewnienia] komfortu w przypadku w którym nie został dla nich ustanowiony żaden dar małżeński; w przeciwnym razie mogą zatrzymać połowę tego, co zostało ustanowione, lecz nie więcej – to powiedział Ibn ‘Abbās i jest to [opinia] za którą podąża al-Shāfi‘ī; i odprawcie je w piękny sposób, pozwólcie im odejść bez [zamiaru wyrządzaniu im jakiejkolwiek] krzywdy.

 

***

Tafsir Ibn Kathir (sura 33:49):

 

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1840&Itemid=89

Tytuł: A Gift and no (Iddah) for Women Who are divorced before Consummation of the Marriage

 

This Ayah contains many rulings, including the use of the word Nikah for the marriage contract alone. There is no other Ayah in the Qur’an that is clearer than this on this point. It also indicates that it is permissible to divorce a woman before consummating the marriage with her.

﴿الْمُؤْمِنَـتِ﴾

(believing women) this refers to what is usually the case, although there is no difference between a believing (Muslim) woman and a woman of the People of the Book in this regard, according to scholarly consensus. Ibn `Abbas, may Allah be pleased with him, Sa`id bin Al-Musayyib, Al-Hasan Al-Basri, `Ali bin Al-Husayn Zayn-ul-`Abidin and a group of the Salaf took this Ayah as evidence that divorce cannot occur unless it has been preceded by marriage, because Allah says,

﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَـتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾

(When you marry believing women, and then divorce them) The marriage contract here is followed by divorce, which indicates that the divorce cannot be valid if it comes first. Ibn Abi Hatim recorded that Ibn `Abbas, may Allah be pleased with him, said, “If someone were to say, `every woman I marry will ipso facto be divorced,’ this does not mean anything, because Allah says:

﴿يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَـتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾

(O you who believe! When you marry believing women, and then divorce them….).” It was also reported that Ibn `Abbas, may Allah be pleased with him, said: “Allah said,

﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَـتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾

(When you marry believing women, and then divorce them.) Do you not see that divorce comes after marriage” A Hadith to the same effect was recorded from `Amr bin Shu`ayb from his father from his grandfather, who said: “The Messenger of Allah said:

«لَا طَلَاقَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِك»

(There is no divorce for the son of Adam with regard to that which he does not possess.) This was recorded by Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidhi and Ibn Majah. At-Tirmidhi said, “This is a Hasan Hadith, and it is the best thing that has been narrated on this matter.” It was also recorded by Ibn Majah from `Ali and Al-Miswar bin Makhramah, may Allah be pleased with them, that the Messenger of Allah said:

«لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاح»

(There is no divorce before marriage.)

﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾

(no `Iddah have you to count in respect of them.) This is a command on which the scholars are agreed, that if a woman is divorced before the marriage is consummated, she does not have to observe the `Iddah (prescribed period for divorce) and she may go and get married immediately to whomever she wishes. The only exception in this regard is a woman whose husband died, in which case she has to observe an `Iddah of four months and ten days even if the marriage was not consummated. This is also according to the consensus of the scholars.

﴿فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً﴾

(So, give them a present, and set them free in a handsome manner.) The present here refers to something more general than half of the named dowery or a special gift that has not been named. Allah says:

﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾

(And if you divorce them before you have touched (had a sexual relation with) them, and you have fixed unto them their due (dowery) then pay half of that) (2:237). And Allah says:

﴿لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَـعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾

(There is no sin on you, if you divorce women while yet you have not touched them, nor fixed unto them their due (dowery). But bestow on them gift, the rich according to his means, and the poor according to his means, a gift of reasonable amount is a duty on the doers of good.) (2:236) pIn Sahih Al-Bukhari, it was recorded that Sahl bin Sa`d and Abu Usayd, may Allah be pleased with them both, said, “The Messenger of Allah married Umaymah bint Sharahil, and when she entered upon him he reached out his hand towards her, and it was as if she did not like that, so he told Abu Usayd to give her two garments.” `Ali bin Abi Talhah reported that Ibn `Abbas, may Allah be pleased with him, said “If the dowery had been named, she would not be entitled to more than half, but if the dowery is not been named, he should give her a gift according to his means, and this is the “handsome manner.”

﴿يأَيُّهَا النَّبِىُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ اللاَّتِى ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّـتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَـلَـتِكَ اللاَّتِى هَـجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِىُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِى أَزْوَجِهِـمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَـنُهُمْ لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ﴾

(50. O Prophet! Verily, We have made lawful to you your wives, to whom you have paid their due (dowery), and those (slaves) whom your right hand possesses — whom Allah has given to you, and the daughters of your paternal uncles and the daughters of your paternal aunts and the daughters of your maternal uncles and the daughters of your maternal aunts who migrated with you, and a believing woman if she offers herself to the Prophet, and the Prophet wishes to marry her — a privilege for you only, not for the (rest of) the believers. Indeed We know what We have enjoined upon them about their wives and those (slaves) whom their right hands possess, in order that there should be no difficulty on you. And Allah is Ever Oft-Forgiving, Most Merciful.)

 

Tłumaczenie:

 

Tytuł: Kobiety, którym udzielono rozwodu, zanim małżeństwo zostało skonsumowane, nie muszą przestrzegać (iddatu), lecz należy im się prezent

 

Ten ajat zawiera wiele orzeczeń, łącznie z używaniem słowa „Nikah“ tylko dla kontraktu małżeńskiego. Nie ma żadnego innego ajatu w Koranie, który byłyby jaśniejszy odnośnie tej kwestii. Wskazuje to również na to, że jest to dozwolone, aby udzielić kobiecie rozwodu przed skonsumowaniem z nią małżeństwa.

﴿الْمُؤْمِنَـتِ﴾

(wierzące kobiety) to odnosi się do najczęstszego przypadku, chociaż – według konsensusu pośród uczonych – odnośnie tej kwestii nie ma tutaj żadnej różnicy pomiędzy wierzącą (muzułmańską) kobietą a kobietą spośród Ludzi Księgi.

Ibn `Abbas, niech Allah będzie z niego zadowolony, Sa`id bin Al-Musayyib, Al-Hasan Al-Basri, `Ali bin Al-Husayn Zayn-ul-`Abidin oraz grupa Salafów potraktowali ten ajat jako dowód na to, że rozwód nie może nastąpić, chyba że wcześniej doszło do zawarcia małżeństwa, ponieważ Allah powiada,

﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَـتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾

(Jeśli żenicie się z wierzącymi kobietami a następnie dajecie im rozwód) Po zawarciu kontraktu małżeńskiego następuje rozwód, co wskazuje na to, że rozwód nie może być ważny jeśli nastąpi uprzednio.

Ibn Abi Hatim zapisał, że Ibn `Abbas, niech Allah będzie z niego zadowolony, powiedział: „Gdyby ktoś powiedział `każda kobieta z którą się ożenię zostanie na mocy samego faktu rozwiedziona,’ to nic to nie oznacza, ponieważ Allah powiada:

﴿يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَـتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾

(O wy którzy wierzycie! Jeśli żenicie się z wierzącymi kobietami a następnie rozwodzicie się z nimi…).“ Przekazano również, że Ibn `Abbas, niech Allah będzie z niego zadowolony, powiedział: „Allah powiedział,

﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَـتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾

(Jeśli żenicie się z wierzącymi kobietami a następnie dajecie im rozwód.) Czy nie rozumiecie, że rozwód następuje po ślubie“ Podobny hadis został zapisany przez `Amr bin Shu`ayba poprzez jego ojca, poprzez jego dziadka, który powiedział: „Wysłannik Allaha powiedział:

«لَا طَلَاقَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِك»

(Nie ma rozwodu dla syna Adama w odniesieniu do tego, czego nie posiada.) Zostało to zapisane przez Ahmada, Abu Dawuda, At-Tirmidhi oraz Ibn Majah. At-Tirmidhi powiedział: „Ten hadis jest hadisem hasan [dobrym], i jest to najlepszą rzeczą, która została przekazana odnośnie tej kwestii.“

Ibn Majah zanotował również od `Ali’ego oraz Al-Miswar bin Makhramaha, niech Allah będzie z nich zadowolony, że wysłannik Allaha powiedział:

«لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاح»

(Nie ma rozwodu przed ślubem.)

﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾

(nie musicie obliczać wobec nich iddatu.) Jest to nakaz odnośnie którego uczeni są zgodni, że jeśli kobieta otrzyma rozwód przed skonsumowaniem małżeństwa, wtedy nie musi przestrzegać iddatu (nakazany czas oczekiwania po rozwodzie) i może natychmiast wyjść za mąż za kogo chce. Jedynym wyjątkiem tutaj jest kobieta, której mąż zmarł, a wtedy musi przestrzegać iddatu, który wynosi cztery miesiące i dziesięć dni, nawet wtedy, jeśli małżeństwo nie zostało skonsumowane. Jest tak również według konsensusu uczonych.

﴿فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً﴾

(Tak więc dajcie im prezent i odprawcie je w uprzejmy sposób.) Prezent odnosi się tutaj do czegoś bardziej ogólnego niż połowa wyznaczonego daru małżeńskiego lub specyficznego prezentu, który nie został bliżej określony. Allah powiada:

﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾

(A jeśli udzielicie im rozwodu, zanim je dotknęliście (odbyliście z nimi stosunek seksualny) i zobowiązaliście się względem nich do należnej odpłaty (daru małżeńskiego) to zapłaćcie połowę z tego) (2:237). I Allah powiada:

﴿لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَـعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾

(Nie popełniacie grzechu, jeśli udzielacie rozwodu kobietom, których jeszcze nie dotknęliście, ani nie zobowiązaliście się względem nich do należnej zapłaty (daru małżeńskiego).

Ale obdarzcie ich prezentem; bogaty zgodnie z jego środkami a biedny zgodnie z jego środkami; dar rozsądny jest obowiązkiem czyniących dobro.)

(2:236) W zbiorze Sahih Al-Bukhari zapisano, że Sahl bin Sa`d oraz Abu Usayd, niech Allah będzie z nich zadowolony, powiedzieli: „Wysłannik Allaha poślubił Umaymahę bint Sharahil, a gdy ją do niego przyprowadzono, wtedy on wyciągnął do niej swoją rękę i wydawało się, że jej się to nie podoba, tak więc Mahomet powiedział Abu Usaydowi aby dał jej dwie szaty.“

`Ali bin Abi Talhah przekazał, że Ibn `Abbas, niech Allah będzie z niego zadowolony, powiedział: „Jeśli dar małżeński został określony, wtedy kobieta nie jest upoważniona do otrzymania więcej niż połowy, ale jeśli dar małżeński nie został określony, wtedy mężczyzna powinien dać jej prezent według jego środków, i to jest właśnie „uprzejmy sposób.“

﴿يأَيُّهَا النَّبِىُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ اللاَّتِى ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّـتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَـلَـتِكَ اللاَّتِى هَـجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِىُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِى أَزْوَجِهِـمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَـنُهُمْ لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ﴾

(50. O proroku! Zaprawdę uznaliśmy za dozwolone dla ciebie twoje żony, którym dałeś dar małżeński, i te kobiety (niewolnice), którymi zawładnęła twoja prawica – jako podarowane przez Allaha –, i córki twojego stryja, i córki twoich ciotek ze strony ojca, i córki twojego wuja ze strony matki, i córki twoich ciotek ze strony matki, które wywędrowały razem z tobą; i kobietę wierzącą, jeśli sama ofiaruje się prorokowi, o ile prorok zechce ją pojąć za żonę – to jest przywilej tylko dla ciebie a nie dla (reszty) wiernych. Zaprawdę wiemy, co nakazaliśmy im odnośnie ich żon i tych (niewolnic), którymi zawładnęła ich prawica, tak aby nie było dla was żadnych trudności. I Allah jest zawsze przebaczający, najbardziej litościwy.)

 

***

 

Sura 65:4 (wszystkie dostępne tłumaczenia)

 

http://quran.com/65/4

 

Dr. Ghali

And as for those of your women who have despaired of menstruation, in case you have any suspicion, then their (fixed) spell shall be three months, (along) with those who have not menstruated (as yet). And (as for) those with burden, (i.e., those who are pregnant) their term is when they bring forth their burden; and whoever is pious to Allah, He will make for him, of His Command, easiness.

 

Tłumaczenie:

 

Dr. Ghali

A dla tych spośród waszych kobiet, które tracą nadzieję na miesiączkę – w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości – ich ustalony okres oczekiwania niech wynosi trzy miesiące, jak i dla tych, które miesiączki (jeszcze) nie miały. A (jeśli chodzi) o kobiety brzemienne (tzn. w ciąży), ich okres [oczekiwania] kończy się wraz z urodzeniem dziecka; a kto jest bogobojny wobec Allaha, temu on przyniesie ułatwienie.

 

***

 

Muhsin Khan

And those of your women as have passed the age of monthly courses, for them the ‘Iddah (prescribed period), if you have doubts (about their periods), is three months, and for those who have no courses [(i.e. they are still immature) their ‘Iddah (prescribed period) is three months likewise, except in case of death]. And for those who are pregnant (whether they are divorced or their husbands are dead), their ‘Iddah (prescribed period) is until they deliver (their burdens), and whosoever fears Allah and keeps his duty to Him, He will make his matter easy for him.

 

Tłumaczenie:

 

Muhsin Khan

Co do tych spośród waszych kobiet, które nie mają już miesiączki (osiągnęły menopauzę), dla nich iddat (nakazany czas oczekiwania) – jeśli macie wątpliwości (odnośnie tego, czy mają miesiączkę) –, niech wynosi trzy miesiące, i co do tych, które nie mają miesiączki [(tzn. są jeszcze niedojrzałe), ich iddat (nakazany czas oczekiwania) niech wynosi również trzy miesiące, z wyjątkiem przypadku śmierci]. A dla tych, które są w ciąży (niezależnie od tego czy otrzymały rozwód czy ich mężowie zmarli), ich iddat (nakazany czas oczekiwania) wynosi dopóki nie urodzą dziecka a ktokolwiek boi się Allaha i spełnia swoje obowiązki wobec niego, temu Allah uprości sprawy.

 

 

***

 

Pickthall

And for such of your women as despair of menstruation, if ye doubt, their period (of waiting) shall be three months, along with those who have it not. And for those with child, their period shall be till they bring forth their burden. And whosoever keepeth his duty to Allah, He maketh his course easy for him.

 

Tłumaczenie:

 

Pickthall

A dla tych spośród waszych kobiet, które tracą nadzieję na miesiączkę – jeśli macie wątpliwości –, wtedy ich czas oczekiwania niech wynosi trzy miesiące, jak i w przypadku tych, które miesiączki nie mają. I dla tych z dzieckiem, ich czas oczekiwania będzie dopóki nie urodzą dziecka. A ktokolwiek spełnia swoje obowiązki wobec Allaha, temu Allah udziela ułatwienia.

 

***

 

Sahih International

And those who no longer expect menstruation among your women – if you doubt, then their period is three months, and [also for] those who have not menstruated. And for those who are pregnant, their term is until they give birth. And whoever fears Allah – He will make for him of his matter ease.

 

Tłumaczenie:

 

Sahih International

A te spośród waszych kobiet, które już zwątpiły w okres miesięczny – jeśli macie wątpliwości – niech czekają trzy miesiące; również i te, które miesiączki nie mają. Zaś kobiety ciężarne niech czekają, aż urodzą dziecko. A kto boi się Allaha, temu on przyniesie ułatwienie.

 

***

 

Shakir

And (as for) those of your women who have despaired of menstruation, if you have a doubt, their prescribed time shall be three months, and of those too who have not had their courses; and (as for) the pregnant women, their prescribed time is that they lay down their burden; and whoever is careful of (his duty to) Allah He will make easy for him his affair.

 

Tłumaczenie:

 

Shakir

A jeśli chodzi o te spośród waszych kobiet, które nie spodziewają się już miesiączki – jeśli macie jakieś wątpliwości –, wtedy ich nakazany czas oczekiwania niech wynosi trzy miesiące i również dla tych, które nie miały jeszcze miesiączki; a jeśli chodzi o kobiety ciężarne, to ich czas oczekiwania niech będzie dopóki nie urodzą dziecka; a kto bacznie wypełnia swoje obowiązki wobec Allaha, temu Allah ułatwi sprawy.

 

***

 

Yusuf Ali

Such of your women as have passed the age of monthly courses, for them the prescribed period, if ye have any doubts, is three months, and for those who have no courses (it is the same): for those who carry (life within their wombs), their period is until they deliver their burdens: and for those who fear Allah, He will make their path easy.

 

Tłumaczenie:

 

Yusuf Ali

Takie spośród waszych kobiet, u których minął już wiek miesiączkowania, dla nich nakazany czas oczekiwania – jeśli macie wątpliwości –, wynosi trzy miesiące, oraz dla tych, które nie mają miesiączki (czas ten jest taki sami): dla tych, które noszą (życie w łonach), ich czas oczekiwania jest dopóki nie urodzą dziecka: a ci, którzy boją się Allaha, tym Allah ułatwi drogę.

 

 

***

 

Tafsir Ibn Abbas (sura 65:4):

 

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=2&tTafsirNo=73&tSoraNo=65&tAyahNo=4&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2

(And for such of your women as despair of menstruation) because of old age, (if ye doubt) about their waiting period, (their period (of waiting) shall be three months) upon which another man asked: “O Messenger of Allah! What about the waiting period of those who do not have menstruation because they are too young?” (along with those who have it not) because of young age, their waiting period is three months. Another man asked: “what is the waiting period for those women who are pregnant?” (And for those with child) i.e. those who are pregnant, (their period) their waiting period (shall be till they bring forth their burden) their child. (And whosoever keepeth his duty to Allah) and whoever fears Allah regarding what he commands him, (He maketh his course easy for him) He makes his matter easy; and it is also said this means: He will help him to worship Him well.

 

Tłumaczenie:

 

(A dla tych spośród waszych kobiet, które tracą nadzieję na miesiączkę) ze względu na podeszły wiek – (jeśli macie wątpliwości) odnośnie ich czasu oczekiwania –, (wtedy ich czas oczekiwania) niech wynosi trzy miesiące; na co inny mężczyzna zapytał: „O wysłanniku Allaha! Co z czasem oczekiwania tych kobiet, które nie mają miesiączki ponieważ są za młode?“ (jak i w przypadku tych, które jej nie mają) ze względu na ich młody wiek, ich czas oczekiwania wynosi trzy miesiące. Inny mężczyzna zapytał: „co z czasem oczekiwania dla tych kobiet, które są w ciąży?“ (I dla tych z dzieckiem) tzn. tych, które są w ciąży, (ich czas) oczekiwania (będzie dopóki nie urodzą dziecka). (A ktokolwiek spełnia swoje obowiązki wobec Allaha) i ktokolwiek żywi bojaźń wobec Allaha odnośnie tego, co Allah nakazał muzułmaninowi (temu Allah udziela ułatwienia) Allah ułatwia jego sprawy; powiedziano również, że oznacza to: Pomoże mu go dobrze czcić.

 

***

 

Tafsir Al-Jalalayn (Sura 65:4):

 

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=74&tSoraNo=65&tAyahNo=4&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2

And [as for] those of your women who (read allā’ī or allā’i in both instances) no longer expect to menstruate, if you have any doubts, about their waiting period, their prescribed [waiting] period shall be three months, and [also for] those who have not yet menstruated, because of their young age, their period shall [also] be three months — both cases apply to other than those whose spouses have died; for these [latter] their period is prescribed in the verse: they shall wait by themselves for four months and ten [days] [Q. 2:234]. And those who are pregnant, their term, the conclusion of their prescribed [waiting] period if divorced or if their spouses be dead, shall be when they deliver. And whoever fears God, He will make matters ease for him, in this world and in the Hereafter.

 

Tłumaczenie:

 

Jeśli chodzi o te spośród waszych kobiet, które nie spodziewają się już miesiączki – jeśli macie jakieś wątpliwości odnośnie ich czasu oczekiwania –, wtedy ich nakazany czas oczekiwania niech będzie trzy miesiące jak i również dla tych, które nie mają jeszcze miesiączki ze względu na ich młody wiek – ich czas oczekiwania niech [również] będzie wynosić trzy miesiące – obydwa przypadki odnoszą się do innych kobiet niż te, którym zmarł mąż; dla tych [drugich] czas oczekiwania jest podany w następnym wersecie: one niech same czekają przez cztery miesiące i dziesięć dni [Koran 2:234]. A te, które są w ciąży – jeśli chodzi o ich czas oczekiwania – to koniec nakazanego dla nich czasu [oczekiwania], jeśli udzielono im rozwodu lub jeśli ich mężowie zmarli, niech będzie aż nie urodzą dziecko. A ktokolwiek boi się Allaha, temu on przyniesie ułatwienie w tym świecie i w życiu ostatecznym.

 

***

 

Tafsir Ibn Kathir (sura 65:4):

 

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1316&Itemid=121

Tytuł: The `Iddah of Those in Menopause and Those Who do not have Menses

Allah the Exalted clarifies the waiting period of the woman in menopause. And that is the one whose menstruation has stopped due to her older age. Her `Iddah is three months instead of the three monthly cycles for those who menstruate, which is based upon the Ayah in (Surat) Al-Baqarah. ﴿see 2:228﴾ The same for the young, who have not reached the years of menstruation. Their `Iddah is three months like those in menopause. This is the meaning of His saying;

﴿وَاللَّـتِي لَمْ يَحِضْنَ﴾

(and for those who have no courses…) as for His saying;

﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾

(if you have doubt…) There are two opinions: First, is the saying of a group of the Salaf, like Mujahid, Az-Zuhri and Ibn Zayd. That is, if they see blood and there is doubt if it was menstrual blood or not. The second, is that if you do not know the ruling in this case, then know that their `Iddah is three months. This has been reported from Sa`id bin Jubayr and it is the view preferred by Ibn Jarir. And this is the more obvious meaning. Supporting this view is what is reported from Ubay bin Ka`b that he said, “O Allah’s Messenger! Some women were not mentioned in the Qur’an, the young, the old and the pregnant.” Allah the Exalted and Most Honored sent down this Ayah,

﴿وَاللاَّئِى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّـتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَـتُ الاٌّحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾

(Those in menopause among your women, for them the `Iddah, if you have doubt, is three months; and for those who have no courses. And for those who are pregnant, their `Iddah is until they lay down their burden.) Ibn Abi Hatim recorded a simpler narration than this one from Ubay bin Ka`b who said, “O Allah’s Messenger! When the Ayah in Surat Al-Baqarah was revealed prescribing the `Iddah of divorce, some people in Al-Madinah said, `There are still some women whose `Iddah has not been mentioned in the Qur’an. There are the young, the old whose menstruation is discontinued, and the pregnant.‘ Later on, this Ayah was revealed,

﴿وَاللاَّئِى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّـتِي لَمْ يَحِضْنَ﴾

(Those in menopause among your women, for them the `Iddah, if you have doubt, is three months; and for those who have no courses.)”

 

Tłumaczenie:

 

Tytuł: Iddat kobiet w menopauzie oraz tych, które nie mają miesiączki

Allah wychwalany wyjaśnia czas oczekiwania kobiety w menopauzie. I jest to ta, u której miesiączkowanie ustało ze względu na jej podeszły wiek. Jej iddat wynosi trzy miesiące zamiast trzech cykli miesięcznych odnośnie tych kobiet, które miesiączkują, co jest oparte o ajat w surze Al-Baqarah. ﴿zobacz 2:228﴾ To samo odnosi się do młodych kobiet, które jeszcze nie osiągnęły wieku menstruacji. Ich iddat wynosi trzy miesiące, tak jak tych, które mają menopauzę. Takie jest znaczenie jego wypowiedzi:

﴿وَاللَّـتِي لَمْ يَحِضْنَ﴾

(a jeśli chodzi o te, które nie mają miesiączki…) jeśli chodzi o to, co powiedział;

﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾

(jeśli macie wątpliwości…) Są tutaj dwie opinie: Pierwsza jest wypowiedzią grupy Salafów, takich jak Mujahid, Az-Zuhri oraz Ibn Zayd. Oznacza to, że jeśli zobaczą krew i są wątpliwości odnośnie tego, czy jest to krew menstruacyjna czy też nie. Druga jest taka, że jeśli nie znacie orzeczenia w takim przypadku, wtedy wiedzcie, że ich iddat wynosi trzy miesiące. Zostało to przekazane od Sa`id bin Jubayra i jest to pogląd preferowany przez Ibn Jarira. A jest to bardziej oczywiste znaczenie. Poparcie tego poglądu jest w przekazie Ubaya bin Ka`ba, który powiedział: „O wysłanniku Allaha! Niektóre kobiety nie zostały wymienione w Koranie: młode, stare i ciężarne. Allah wychwalany i najbardziej uhonorowany zesłał ten ajat,

﴿وَاللاَّئِى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّـتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَـتُ الاٌّحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾

(Te spośród waszych kobiet w menopauzie: dla nich iddat – jeśli macie wątpliwości – wynosi trzy miesiące; jak i dla tych, które nie mają miesiączki. Iddat kobiet ciężarnych kończy się wraz z urodzeniem dziecka.) Ibn Abi Hatim zapisał prostszy przekaz niż ten od Ubay’a bin Ka`ba, gdzie mamy: „O wysłanniku Allaha! Gdy ajat w surze Al-Baqarah został objawiony nakazując przestrzeganie iddatu przy rozwodzie, to niektórzy ludzie w Medynie powiedzieli: `W Koranie brakuje wzmianki o iddacie niektórych kobiet. Chodzi o kobiety młode, stare, u których miesiączka ustała, oraz ciężarne.‘ Później ajat ten został objawiony,

﴿وَاللاَّئِى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّـتِي لَمْ يَحِضْنَ﴾

(Te spośród waszych kobiet w menopauzie: dla nich iddat – jeśli macie wątpliwości – wynosi trzy miesiące; jak i dla tych, które nie mają miesiączki.)“

 

***

 

Jest jeszcze taka bardzo ciekawa i pożyteczna księga, która nazywa się „Asbab Al-Nuzul by Al-Wahidi“.

Jest to kontekst tak zwanego „objawienia” koranu. Kontekst odnośnie wersetu 33:49 nie jest w tej księdze podany:

http://www.altafsir.com/AsbabAlnuzol.asp?SoraName=33&Ayah=49&search=yes&img=A&LanguageID=2

ale jest kontekst odnośnie wersetu 65:4, który również podaję:

http://www.altafsir.com/AsbabAlnuzol.asp?SoraName=65&Ayah=4&search=yes&img=A&LanguageID=2

 

The Revelation Reason of Verse ( 4 ) from Surah ( At-Talâq )

{ وَٱللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَٱللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً }

 

(And for such of your women as despair of menstruation…) [65:4]. Said Muqatil: “When the verse (Women who are divorced shall wait, keeping themselves apart…), Kallad ibn al-Nu‘man ibn Qays al-Ansari said: ‘O Messenger of Allah, what is the waiting period of the woman who does not menstruate and the woman who has not menstruated yet? And what is the waiting period of the pregnant woman?’ And so Allah, exalted is He, revealed this verse”. Abu Ishaq al-Muqri’ informed us> Muhammad ibn ‘Abd Allah ibn Hamdun> Makki ibn ‘Abdan> Abu’l-Azhar> Asbat ibn Muhammad> Mutarrif> Abu ‘Uthman ‘Amr ibn Salim who said: “When the waiting period for divorced and widowed women was mentioned in Surah al-Baqarah, Ubayy ibn Ka‘b said: ‘O Messenger of Allah, some women of Medina are saying: there are other women who have not been mentioned!’ He asked him: ‘And who are they?’ He said: ‘Those who are too young [such that they have not started menstruating yet], those who are too old [whose menstruation has stopped] and those who are pregnant’. And so this verse (And for such of your women as despair of menstruation…) was revealed”.

Tłumaczenie:

Powód objawienia wersetu ( 4 ) sury ( At-Talâq )

{ وَٱللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَٱللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً }

(A dla tych spośród waszych kobiet, które tracą nadzieję na miesiączkę …) [65:4]. Muqatil powiedział: „Gdy [zstąpił] werset (Kobiety, którym udzielono rozwodu mają czekać, trzymając się z dala …), wtedy Kallad ibn al-Nu‘man ibn Qays al-Ansari powiedział: ‘O wysłanniku Allaha, jaki jest czas oczekiwania dla kobiety, która nie miesiączkuje oraz dla kobiety, która jeszcze nie miała miesiączki? Oraz jaki jest czas oczekiwania dla kobiety ciężarnej?’ I tak Allah, wychwalany, objawił ten werset“. Abu Ishaq al-Muqri’ poinformował nas> Muhammada ibn ‘Abd Allah ibn Hamduna> Makki ibn ‘Abdana> Abu’l-Azhara> Asbat ibn Muhammada> Mutarrifa> Abu ‘Uthman ‘Amr ibn Salima, który powiedział: „Gdy w surze al-Baqarah wspomniano o czasie oczekiwania dla kobiet, którym udzielono rozwodu oraz wdów, wtedy Ubayy ibn Ka‘b powiedział: ‘O wysłanniku Allaha, niektóre kobiety z Medyny powiadają: są jeszcze inne kobiety, o których nie wspomniano!’ Zapytał go: ‘Które?’ On powiedział: ‘Te, które są zbyt młode [tak młode, że nie zaczęły jeszcze miesiączkować], te, które są za stare [u których ustało miesiączkowanie] oraz te, które są w ciąży’. I tak ten oto werset (A dla tych spośród waszych kobiet, które tracą nadzieję na miesiączkę …) został objawiony“.

***

Use your ← → (arrow) keys to browse

More in Polish