Connect
To Top

Islam jako system totalitarny – część 1 z 2

Use your ← → (arrow) keys to browse

Islam jako system totalitarny – część 1 z 2

 

Przedstawiam pierwszy / -ą z dwóch artykułów / fatw [fatwa to orzeczenie na podstawie islamskich źródeł]
odnośnie islamu jako wszechogarniającego systemu totalitarnego.

 

W tym artykule / w tej fatwie dowiadujemy się, że islam otwarcie odrzuca rozdział pomiędzy państwem a „religią”, co oznacza,
że każdy aspekt ludzkiego życia w islamie oraz każda sfera relacji społecznej, gospodarczej, politycznej itd. jest regulowana
przez islam.
Nawet sfery bardzo intymne – takie jak skorzystanie z toalety – są objęte islamem i regulowane przez prawo szariatu.

 

Tekst ten jasno i wyraźnie wskazuje na to, że islam jest systemem totalitarnym. Należy oczywiście pamiętać, że gdybyśmy zapytali
muzułmanów wprost: „Czy islam jest systemem totalitarnym?”, wtedy otrzymalibyśmy na pewno negatywną odpowiedź.
Z muzułmańskiego punktu widzenia taka odpowiedź byłaby bardzo logiczna, gdyż muzułmanie zdają sobie oczywiście sprawę z tego,
że przyznanie się do takiego faktu oznaczałoby doprowadzenie do prób delegalizacji islamu w całej Europie.

Dlatego nie należy spodziewać się bezpośredniego przyznania się muzułmanów do tego, czym tak naprawdę jest islam.

 

Odnośnie źródła pierwszego tekstu:

Oryginał znajduje się na tej oto bardzo znanej stronie:

http://www.islamweb.net/en/article/111867/islam-a-complete-code-of-life

 

Odnośnie tłumaczenia:

Oryginalny tekst znajduje się po prawej stronie a tłumaczenie na język polski
po lewej stronie,
tak aby każdy mógł porównać tłumaczenie z językiem polskim.

 

Publikuję cały tekst bez skracania i bez opuszczania jakichkolwiek fragmentów. W tekście pojawiają się przykłady z koranu
odnośnie regulacji wszelkich sfer życia przez islam; niektóre na pierwszy rzut oka wydają się bardzo szlachetne i godne
pochwały/aprobacji, lecz islam nie byłby islamem, gdyby nie posiadał drugiego dna. Powierzchownie wszystko wydaje się
być piękne, szlachetne i godne pochwały, jednak zagłębiając się w szczegóły dochodzimy do wniosku, że coś jest nie tak.
Potocznie powiedzielibyśmy: „coś tu śmierdzi”.

Wyjaśnienia o co dokładnie chodzi podam po tłumaczeniu.

 

Jeszcze raz adres strony:

http://fatwa.islamweb.net/en/article/111867/islam-a-complete-code-of-life

 

 

Islam: całkowity wzór życia

Islam: a complete code of life

   

2014-04-08

08/04/2014

   
Islam jest wszechogarniającym stylem życia. Rozciąga się na całe spektrum
życia, wskazując nam jak prowadzić wszelkie czynności człowieka w rozsądny
i pełnowartościowy sposób. Nie pozwala, aby jakakolwiek hierarchia kapłanów
lub pośredników stała między Allahem i człowiekiem, nie ma żadnych przesadnych
pojęć ani skomplikowanych obrzędów i rytuałów.
Islam is an all-embracing way of life. It extends over the entire spectrum of life, showing us how to conduct all human activities in a sound and wholesome manner. It does not allow
a hierarchy of priests or intermediaries between Allah and human beings, no farfetched  abstractions and no complicated rites and rituals.
Każdy może z łatwością zrozumieć Koran i podążać śladami proroka (niech
Allah wysławi jego wspomnienie) najlepiej jak tylko potrafi, a Allah zapewnia,
że zaakceptuje uczynki, które każda dusza jest w stanie mu zaoferować
(co oznacza): 
„Allah nie nakłada na duszę niczego więcej nad jej możliwości.“
[Koran 2:286]
Everybody can readily understand the Quran and follow in the footsteps of the Prophet
(may Allah exalt his mention), to the best of his or her ability, assured by Allah that He
will accept the deeds that each soul has the ability to offer (what means): 
“On no soul
does Allah place a burden greater than it can bear.”
 [Quran 2:286]
Kiedy czytamy Koran lub przekazy proroka [tzn. hadisy], wtedy znajdujemy
zalecenia odnoszące się do wszystkich aspektów życia: politycznych,
społecznych, ekonomicznych, materialnych, etycznych, narodowych
i międzynarodowych. Zalecenia te dostarczają nam wszelkich szczegółów
potrzebnych do wykonywania uczynków [we właściwy sposób].
When we read the Quran or the Prophetic traditions, we find instructions regarding
all aspects of life: political, social, economic, material, ethical, national and international.
These instructions provide us with all the details needed to perform a certain act.
Przekazy proroka [tzn. hadisy] ukazują nam wszelkie kroki, które musimy
wykonywać, nawet etykietę korzystania z łazienki: modły, które trzeba
wypowiedzieć wchodząc do niej i opuszczając ją, jak właściwie się umyć, i tak dalej.
The Prophetic traditions go as far as showing us all the steps we need to follow,
even the etiquette of using the bathroom:supplications to be said upon entering it
and leaving it, how to clean ourselves properly and so on.
Podsumowując: islam reguluje życie muzułmanina we wszystkich jego aspektach.
To jest powód, dla którego islam nie jest tylko religią, ale także stylem życia.
To summarize, Islam governs a Muslim’s life in all its aspects.
This is the reason why it is not only a religion but also a way of life.
Islam nie uznaje jakiegokolwiek podziału między religią a życiem. Islam otwarcie odrzuca zachodnie pojęcie: „Oddajcie więc Cezarowi, co należy do Cezara,
a Bogu to, co należy do Boga“; gdyż wszystko powinno być oddane bogu
[Allahowi] i od muzułmanina wymaga się całkowitego poddania się woli Allaha
we wszystkich jego sprawach (co oznacza):
„Powiedz: ‘Zaprawdę, moje modły,
moje praktyki religijne, moje życie i moja śmierć należą do Allaha,
Pana Światów. Nie ma on żadnego współtowarzysza: to mi zostało nakazane
i ja jestem pierwszym z tych, którzy poddali się całkowicie jego woli.’“
[Koran 6:162]
Islam does not recognize any kind of separation between religion and life.
It openly rejects the Western saying: “Render unto Caesar what is Caesar’s,
and unto God what is God’s”; for everything should be dedicated to God alone
and a Muslim is required to submit himself completely to the Will of Allah in all
his affairs (what means):
“Say: ‘Truly, my prayer, my sacrifice, my living and my dying
are for Allah, the Lord of the worlds. No partnerhas He: this am I commanded,
and I am the first of those who submit to His Will.’” 
[Quran 6:162]
Islam nie wierzy w myślenie życzeniowe. Wyraźnie stwierdza, że za sprawiedliwym uczynkiem musi stać wiara w Allaha. Koran podaje (co oznacza): „Tych, którzy wierzą
i pełnią dzieła sprawiedliwe, tych czeka nagroda, która nigdy nie ustanie.“
[Koran 41:8]
Islam does not believe in wishful thinking. It clearly states that righteous conduct
must be followed by belief in Allah. The Quran says (what means):
“For those
who believe and work deeds of righteousness is a reward that will never (fail).”
[Quran 41:8]
Oraz (co oznacza):„Ci, którzy wierzą i czynią dzieła sprawiedliwe, tych wszystkich czeka radość i błogie miejsce (ostatecznego) powrotu.“ [Koran 13:29] And (what means):“Those who believe and work righteousness, joy is for them
and a blissful place of (final) return.”
[Quran 13:29]
Islam, jako objawiona religia Allaha, jest kompletny i doskonały. Jego boska księga, Koran, jest najbardziej wszechstronnym i wyczerpującym przewodnikiem dostępnym ludzkości – nie pominięto w nim niczego. Islam, as the revealed Religion from Allah, is comprehensive and perfect.
Its Divine Book, the Quran, is the most comprehensive book available to mankind
for guidance – nothing has been omitted from it.
Aby poprowadzić ludzkość ku prawej religii, Allah dopełnił swoją boską łaskę
wobec nas tworząc islam, religię doskonałą. Ostatnim przesłaniem, jakie Allah
zesłał swojemu wysłannikowi, prorokowi Mahometowi
, ku naszemu boskiemu przewodnictwu, jest doskonałość islamu.
In order to guide mankind to the Right Religion, Allah has completed His Divine
Favor upon us by making Islam the Perfect Religion. The last message that Allah
has sent to His Messenger, Prophet Muhammad
for our Divine Guidance
is the perfection of Islam.
Jak wspomnieliśmy uprzednio: kiedy czytamy Koran lub przekazy proroka,
wtedy znajdujemy zalecenia dotyczące wszystkich aspektów życia.
Poniżej podajemy niektóre wersety Koranu i hadisy (przekazy), które
odzwierciedlają uniwersalny charakter islamskich wartości ekonomicznych,
społecznych, religijnych i kulturalnych.
As we mentioned above, when we read the Quran or the Prophetic traditions,
we find instructions regarding all aspects of life. The following are
some Quranic verses and Ahaadeeth (traditions), which reflect the
comprehensiveness of Islamic economic, social, religious and cultural values.
Uczciwe/szczere postępowanie w handlu, kupnie i sprzedaży Fair/Honest Dealing in Trading, Buying and Selling
Allah mówi (co oznacza): „O wy którzy wierzycie! Bądźcie niezachwiani dla Allaha,
jako świadkowie sprawiedliwości i niech nienawiść do innych ludów nie
skłania was do złego i odstępowania od czynienia sprawiedliwości.
Bądźcie sprawiedliwi oraz bójcie się Allaha. Gdyż Allah jest w pełni świadom
tego, co czynicie.“ 
[Koran 5:8]
Allah Says (what means): “O you who believe! Stand out firmly for Allah,
as witnesses to fair dealing, and let not the hatredof others to you
make you swerve to wrong and depart from justice. Be just: and fear Allah.
For Allah is well-acquainted with all that you do.” 
[Quran 5:8]
Hakim bin Hizam, niech Allah będzie z niego zadowolony, przekazał, że wysłannik Allaha powiedział: „Sprzedający i kupujący mają prawo zatrzymać lub zwrócić towar tak długo, dopóki się nie rozejdą; a jeżeli obydwie strony mówiły prawdę i opisały wady i jakość (towarów), wtedy będą błogosławieni w ich transakcji, a jeżeli kłamali lub coś ukrywali, wtedy błogosławieństwo tej transakcji będzie utracone.” [Al-Bukhari] Hakim bin Hizam, may Allah be pleased with him, narrated that Allah’s Messenger
said: “The seller and the buyer have the right to keep or return goods
as long as they have not parted or till they part; and if both the parties spoke
the truth and described the defects and qualities (of the goods), then they
would be blessed in their transaction, and if they told lies or hid something,
then the blessings of their transaction would be lost.”
[Al-Bukhari]
Ważenie/mierzenie towarów w handlu Weighing/ Measuring of Goods for Business
Allah mówi (co oznacza): „Dawajcie pełną miarę, kiedy mierzycie, i ważcie
wagą sprawiedliwą. To jest najlepszy (sposób) i najlepsze w swoim rezultacie.”

[Koran 17:35]
Allah Says (what means): “Give full measure when you measure, and weigh with
an even (i.e., honest) balance. That is the best (way) and best in result.”
  [Quran 17:35]
Zakaz przekupstwa Prohibition of Bribery
Allah mówi (co oznacza): „I nie zjadajcie sobie nawzajem majątków niesprawiedliwie albo też nie wysyłajcie tego (jako łapówkę) władcom, tak aby (oni mogli wam pomóc) zjadać grzesznie część majątku innych ludzi, skoro wiecie (że jest to bezprawne).“ [Koran 2:188] Allah Says (what means): “And do not consume one another’s wealth unjustly
or send it (in bribery) to the rulers in order that (they might aid) you (to) consume
a portion of the wealth of the people in sin, while you know (it is unlawful).” 
[Quran 2:188]
‘Abdullaah bin ‘Amr bin al-’Aas, niech Allah będzie z niego zadowolony, przekazał,
że słyszał gdy wysłannik Allaha powiedział:
„Cudzołóstwo nie pojawi się między żadnym ludem bez ukarania ich głodem, a przekupstwo nie pojawi się
między żadnym ludem bez ukarania ich terrorem.“
  [At-Tirmithi]
‘Abdullaah bin ‘Amr bin al-’Aas, may Allah be pleased with him, narrated that he heard
Allah’s Messenger
saying: “Fornication will not appear among any people without
their being punished by famine, and bribery will not appear among any people
without their being punished by terror.”
  [At-Tirmithi]
Unikanie gromadzenia pieniędzy i monopolu Avoidance of Hoarding and Monopoly
Prorok powiedział: „Nie zatrzymujcie pieniędzy licząc je (gromadząc je),
(bo gdy tak czynicie), wtedy Allah także zatrzymuje przed wami
swoje błogosławieństwo.“ 
[Al-Bukhari]
The Prophet, sallallallaahu ‘alayhi wa sallam said: “Do not withhold your money
by counting it (i.e. hoarding it), (for if you did so), Allah would also withhold
His blessings from you.” 
[Al-Bukhari]
Wypłata wynagrodzeń/płac zatrudnionym/robotnikom na czas Paying Salaries/Wages of Employees/Laborers on Time
Prorok powiedział:  „Allah powiada: ‘W Dzień Zmartwychwstania będę przeciwny trzem rodzajom ludzi:  1. Temu, kto zawiera umowę w moje imię, a okazuje się wiarołomny; 2. Temu, kto sprzedaje wolnego człowieka (jako niewolnika) a pieniądze przejada oraz 3. Temu, kto zatrudnia robotnika, otrzymuje dzieło przez niego wykonane, lecz nie wypłaca mu jego wynagrodzenia.’“  [Al-Bukhari] The Prophet said:  “Allah says: ‘I will be against three persons on the Day of
Resurrection:  1. One who makes a covenant in My Name, but he proves treacherous;
2. One who sells a free person (as a slave) and eats the price; and 3. One who employs
a laborer and gets the full work done by him but does not pay him his wages.’”
[Al-Bukhari]
Zakaz walki/morderstwa i innych zbrodni Prohibition for Fighting/Murder and Other Crimes
Wysłannik Allaha powiedział: „Kiedy dwóch muzułmanów walczy (spotyka się)
ze sobą swymi mieczami, wtedy zarówno zabójca i jak i zabity pójdą
w ogień piekielny.“  Powiedziano: „O wysłanniku Allaha! To słuszne dla mordercy,
ale co z zamordowanym?  Wysłannik Allaha odparł: „On z pewnością miał zamiar
zabić swego towarzysza.’“
[Al-Bukhari]
Allah’s Messenger said: “When two Muslims fight (meet) each other with their
swords, both the murderer as wellas the murdered will go to Hell-fire.”  It was said:
“O Allah’s Messenger! It is all right for the murderer but what about the murdered?
Allah’s Messenger, sallallaahu ‘alayhi wasallam replied: “He surely had the intention
to kill his companion.’”
[Al-Bukhari]
Pokój i pojednanie Peace and Reconciliation
Allah mówi (co oznacza): „Zapłatą za zło jest zło jemu podobne (w stopniu):
lecz kto przebaczy i się pojedna, ten znajdzie zapłatę u Allaha; gdyż Allah
nie miłuje tych, którzy czynią źle.“
  [Koran 42:40]
Allah Says (what means): “The recompense for an injury is an injury equal thereto
(in degree): but if a person forgives and makes reconciliation, his reward is due
from Allah; for Allah loves not those who do wrong.” 
[Quran 42:40]
Szacunek i uprzejmość wobec kobiet Respect and Kindness to Women
Allah mówi (co oznacza): „O wy którzy wierzycie! Nie jest wam dozwolone,
abyście dziedziczyli kobiety wbrew ich woli. Ani nie powinniście traktować
ich surowo, tak abyście zabierali im część tego, co otrzymały od was jako dar
małżeński, chyba że dopuszczą się jakiegoś wszeteczeństwa oczywistego.
Wręcz przeciwnie: żyjcie z nimi w sposób uprzejmy i sprawiedliwy a jeśli
czujecie względem nich niechęć, wtedy być może czujecie niechęć
względem czegoś, w czym Allah umieścił wielkie dobro.“ 
[Koran 04:19]
Allah Says (what means): “O you who believe! You are forbidden to inherit women
against their will. Nor should you treat them with harshness, that you may
take away part of the dower you have given them, except where they have been
guilty of open lewdness.  On the contrary live with them on a footing of kindness
and equity if you take a disliking to them it may be that you dislike a thing,
and Allah brings about through it a great deal of good.” 
[Quran 4:19]
Uprzejmość wobec rodziny, rodziców, krewnych,
sierot, ubogich, potrzebujących i słabych
Kindness to the Family, Parents, Relatives, Orphans, the Poor, the Needy and the Weak
Allah mówi (co oznacza):  „…Traktujcie z życzliwością waszych rodziców,
krewnych i sieroty oraz tych w potrzebie; przemawiajcie sprawiedliwie
do ludzi; bądźcie niezłomny w odprawianiu modłów i dawajcie Zakaah
(jałmużnę)…“
[Koran 2:83]
Allah Says (what means):  “…Treat with kindness your parents and kindred,
and orphans and those in need; speak fair to the people; be steadfast
in prayer; and give zakaah (poor due)…” 
[Quran 2:83]
Szacunek wobec niemuzułmanów (Lud Księgi) Respect to Non-Muslims (People of the Book)
Allah mówi (co oznacza): I nie sprzeczajcie się z Ludem Księgi inaczej, jak w sposób uprzejmy – z wyjątkiem tych spośród nich, którzy czynią źle – i mówcie: ‘Uwierzyliśmy w objawienie, które zostało nam zesłane, i w to, co wam zostało zesłane; nasz Bóg
i wasz Bóg jest jeden i jemu jesteśmy całkowicie poddani (w islamie).’“

[Koran 29:46]
Allah Says (what means): “And dispute not with the People of the Book, except
in the best way; unless it be with those of them who do wrong but say: ‘We believe
in the Revelation which has come down to us and in that which came down to you;
our God and your God is One; and it is to Him we submit (in Islam).’”

[Quran 29:46]
Konkluzja
Conclusion
To zestawienie – choć dalekie od kompletnego – dowodzi, że islam jako religia doskonała
dla całej ludzkości jest rzeczywiście kompletna.  Wszechmocny Allah wybrał islam jako jedyną religię, którą może zaakceptować. Islam jest najlepszą drogą dla wszystkich. Jest najlepszym rozwiązaniem dla wszelkich, nawet najbardziej zagmatwanych problemów. Islam jest absolutną odpowiedzią dla tych, którzy szukają doskonałej religii i kompletnej drogi życia.
Prowadzi nas do wyważonego życia, czyni nas szczęśliwymi i zadowolonymi w tym świecie
i w życiu ostatecznym.  On jest drogą do osiągnięcia ostatecznego szczęścia w nadchodzącym
świecie wiekuistym.  W skrócie: islam, jako kompletna droga dla wszystkich, jest łaską Allaha dla całej ludzkości.
This compilation, although far from being complete, proves that Islam as the perfect religion
for the whole mankind is indeed complete.  Allah Almighty has chosen Islam as the only
religion acceptable to Him. Islam is the best way of life for all. It serves as the best solution
to all sorts of problems no matter how perplexing they may be.   Islam is the absolute
answer to those who seek a perfect religion and a complete way of life. It guides us to
a well-balanced life, one that makes us happy and contented in this world and in the life
Hereafter. It is the way to attaining supreme success in the everlasting world to come.
In short, Islam, as the complete way for all, is Allah’s Mercy to the whole of mankind.
Powiązane artykuły Related Articles

 

***koniec tłumaczenia***

Wyjaśnienie odnośnie kilku tytułów / wersetów podanych w powyższym tekście:

 

Powyższy tekst należy zawsze oceniać z punktu widzenia muzułmanina – chodzi o przytoczone przykłady
z koranu – a nie z punktu widzenia niemuzułmanina.

Podaję tu kilka przykładów:

 

– Tytuł: „Zakaz walki / morderstwa i innych zbrodni”.

 

Niestety walka nie jest zakazana w islamie a przykład – tytuł – podany w tekście wraz z hadisem odnosi się tylko
i wyłącznie do muzułmanów
a nie do innowierców. Islam jest jak mafia, czyli wewnątrz mafii należy się wzajemnie
szanować i nie zwalczać/nie zabijać,
gdyż mafia to jedna wielka „rodzina”.

W związku z tym czasami pada takie pytanie: „Dlaczego w takim razie muzułmanie zabijają się nawzajem?

Odpowiedź jest prosta: ponieważ jest to dozwolone i regulowane przez szariat. Muzułmanie mogą zabijać innych muzułmanów,
jeśli ci dopuszczą się czegoś,
co jest niezgodne z islamem, jak np. opuszczenie islamu (czyli apostazja), zaprzyjaźnienie się
z wrogiem (czyli niemuzułmaninem – według sury 5:51)
albo za tak zwane „cudzołóstwo”. Nie zapominajmy o tym,
że w islamie są tak zwane małżeństwa tymczasowe, które polegają na tym, że muzułmanin może się ożenić z kobietą
(np. z prostytutką) na „dany czas” a następnie wziąć z nią rozwód. Takie małżeństwa są możliwe zarówno w islamie szyickim
jak i sunnickim. W islamie szyickim jest to „nikah mut’ah“ (czyli tak zwane „małżeństwo“ mut’a – choć słowo „nikah” wcale
nie oznacza „małżeństwo”) a w islamie sunnickim
jest to „nikah misyar” lub „zawaj al-misyar” (odpowiednie tlumaczenie
słowa „małżeństwo” to właśnie „zawaj”) oraz „nikah ‘urfi”.

 

– Tytuł: „Szacunek i uprzejmość wobec kobiet”.

 

Odnosi się to również tylko do muzułmanek oraz tylko w niektórych, nielicznych sferach życia a nie generalnie
do wszystkich kobiet w każdym czasie. Przykłady jak muzułmanie mają się obchodzić z kobietami (muzułmankami) to:

 

http://sunnah.com/tirmidhi/12/14

http://sunnah.com/riyadussaliheen/1/285

http://sunnah.com/abudawud/12/95

http://sunnah.com/bukhari/59/48

http://sunnah.com/urn/1261680

http://sunnah.com/tirmidhi/12/18

http://sunnah.com/urn/1263050

https://islamqa.info/en/4601

 

– Tytuł: „Uprzejmość wobec rodziny, rodziców, krewnych, sierot, ubogich, potrzebujących i słabych”.

 

Niestety tylko wtedy, jeśli ci są muzułmanami.

Podaję tutaj tafsir według Ibn Kathira odnośnie wersetu 9:23. (Tafisr to wyjaśnienie/wykładnia koranu.
UWAGA: W islamie nie ma dowolnej interpretacji koranu; do interpretacji koranu jest tafsir oraz
na przykład księga kontekstu Asbab al-Nuzul).

 

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2571&Itemid=

Zakaz brania bałwochwalców jako sprzymierzeńców,
nawet spośród krewnych
The Prohibition of taking the Idolators as Supporters,
even with Relatives
   
Allah nakazuje aby stronić od niewiernych, nawet jeśli są to właśni rodzice lub dzieci i zakazuje brania ich jako sprzymierzeńców,
jeśli wybiorą niewiarę zamiast wiary. Allah ostrzega,
Allah commands shunning the disbelievers, even if they are one’s parents or children, and prohibits taking them as supporters
if they choose disbelief instead of faith. Allah warns,
﴿لاَّ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاٌّخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَـئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ الإِيمَـنَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّـتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الاٌّنْهَـرُ﴾ ﴿لاَّ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاٌّخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَـئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ الإِيمَـنَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّـتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الاٌّنْهَـرُ﴾
(Nie znajdziesz ludzi, którzy wierzą w Allaha i w Dzień Ostatni a którzy zaprzyjaźnialiby się z tymi, którzy sprzeciwiają się Allahowi i jego wysłannikowi, nawet gdyby to byli ich ojcowie albo ich synowie,
albo ich bracia, albo ich krewni. Dla takich Allah zapisał (ustanowił
z góry) wiarę w ich sercach i wzmocnił poprzez Rûh [ducha] (dowody,
światło oraz prawdziwe przewodnictwo) od siebie. I Allah wpuści ich
do ogrodów (raju) gdzie w dole płyną strumyki.) ﴿58:22﴾ Al-Hafiz Al-Bayhaqi zapisał, że `Abdullah bin Shawdhab powiedział: „Ojciec
Abu `Ubaydaha bin Al-Jarraha wielokrotnie wychwalał bożki
wobec swojego syna w dzień bitwy pod Badrem a Abu `Ubaydah
unikał go. Gdy Al-Jarrah nalegał, wtedy jego syn Abu `Ubaydah
skierował się ku niemu i zabił go. Allah objawił następujący ajat
odnośnie tego przypadku,
(You will not find any people who believe in Allah and the Last Day, making friendship with those who oppose Allah and His Messenger, even though they were their fathers or their sons or their brothers or their kindred (people). For such He has written (predetermined) faith in their hearts, and strengthened them with a Ruh (proof, light and true guidance) from Himself. And He will admit them to Gardens (Paradise) under which rivers flow.) ﴿58:22﴾ Al-Hafiz Al-Bayhaqi recorded that `Abdullah bin Shawdhab said, “The father of Abu `Ubaydah bin Al-Jarrah was repeatedly praising the idols to his son on the day of Badr, and Abu `Ubaydah kept avoiding him. When Al-Jarrah persisted, his son Abu `Ubaydah headed towards him and killed him. Allah revealed this Ayah
in his case,
﴿لاَّ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاٌّخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ ﴿لاَّ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاٌّخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾
(Nie znajdziesz ludzi, którzy wierzą w Allaha i w Dzień Ostatni,
a którzy zaprzyjaźnialiby się z tymi, którzy sprzeciwiają się Allahowi i jego wysłannikowi.“’)﴿58:22﴾ Allah nakazał swojemu wysłannikowi, aby ostrzegł tych, którzy preferują własną rodzinę, krewnych lub plemię ponad Allaha, jego wysłannika oraz dżihad na drodze Allaha,
(You will not find any people who believe in Allah and the
Last Day, making friendship with those who oppose Allah
and His Messenger.”)﴿58:22﴾ Allah commanded His Messenger
to warn those who prefer their family, relatives or tribe to Allah,
His Messenger and Jihad in His cause,
﴿قُلْ إِن كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَلٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا﴾ ﴿قُلْ إِن كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَلٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا﴾
(Powiedz: Jeśli wasi ojcowie, wasi synowie, wasi bracia, wasze żony,
wasi krewni, wasz majątek, który zdobyliście), zgromadziliście oraz zebraliście,
(Say: If your fathers, your sons, your brothers, your wives,
your kindred, the wealth that you have gained),
amassed and collected,
﴿وَتِجَـرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَـكِنُ تَرْضَوْنَهَآ﴾ ﴿وَتِجَـرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَـكِنُ تَرْضَوْنَهَآ﴾
(handel odnośnie którego obawiacie się pogorszenia oraz miejsca waszego zamieszkania, którymi się zachwycacie) oraz przedkładacie i kochacie ponieważ są komfortowe i dogodne. Jeśli wszystkie te rzeczy, (the commerce in which you fear a decline, and the dwellings
in which you delight), and prefer and love because they are
comfortable and good. If all these things,
﴿أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ﴾ ﴿أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ﴾
(są wam droższe niż Allah i jego wysłannik oraz ciężki wysiłek oraz walka na jego drodze, wtedy poczekajcie…) co nas was spadnie spośród kary Allaha i jego męki, (are dearer to you than Allah and His Messenger,
and striving hard and fighting in His cause, then wait…)
for what will befall you of Allah’s punishment and torment,
﴿حَتَّى يَأْتِىَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَـسِقِينَ﴾ ﴿حَتَّى يَأْتِىَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَـسِقِينَ﴾
(dopóki Allah nie podejmie decyzji. A Allah nie prowadzi ludzi, którzy są nieposłuszni.) Imam Ahmad zapisał, że Zuhrah bin Ma`bad powiedział,
że jego dziadek powiedział: „Byliśmy wraz z wysłannikiem Allaha podczas gdy on trzymał rękę Umara bin Al-Khattaba. Umar powiedział `Na Allaha! Ty, o wysłanniku Allaha jesteś mi bliższy niż cokolwiek, poza mną.’ Wysłannik Allaha powiedział,
(until Allah brings about His decision. And Allah guides not the people who are rebellious.) Imam Ahmad recorded that Zuhrah bin Ma`bad said that his grandfather said, “We were with the Messenger of Allah , while he was holding the hand of `Umar bin Al-Khattab. `Umar said, `By Allah! You, O Messenger of Allah, are dearer to me than everything, except for myself.’ The Messenger of Allah said,
«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِه» «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِه»
(Nikt spośród was nie dostąpi wiary dopóki ja nie stanę się mu bliższy
niż nawet on sam.) Umar powiedział: ‘Zaprawdę, teraz jesteś mi bliższy
niż ja sam na Allaha!’ Wysłannik Allaha powiedział,
(None among you will attain faith until I become dearer to him than
even himself.) `Umar said, `Verily, now, you are dearer to me than myself,
by Allah!’ The Messenger of Allah said,
«الْآنَ يَا عُمَر» «الْآنَ يَا عُمَر»
(Teraz, O Umarze!)“ Al-Bukhari również zgromadził ten hadis w swoich zbiorach. Imam Ahmad oraz Abu Dawud (to jest wersja Abu Dawuda) zapisał, że Ibn Umar powiedział: „Słyszałem, że wysłannik Allaha powiedział, (Now, O `Umar!)” Al-Bukhari also collected this Hadith. Imam Ahmad and Abu Dawud (this is the version of Abu Dawud) recorded that Ibn `Umar said, “I heard the Messenger of Allah saying,
إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُم» إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُم»
(Jeśli zaangażujecie się w `Iynah (rodzaj Riby), podążycie za bydłem (uprawiając ziemię), będziecie zadowoleni z rolnictwa oraz porzucicie dżihad, wtedy Allah ześle na was hańbę, której nie usunie, dopóki
nie powrócicie do swojej religii.)“
(If you transact in `Iynah (a type of Riba), follow the tails of cows (tilling the land), become content with agriculture and abandoned Jihad, Allah will send on you disgrace that He will not remove until, you return
to your religion.)”
﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِى مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ – ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا وَعذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَذلِكَ جَزَآءُ الْكَـفِرِينَ – ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِى مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ – ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا وَعذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَذلِكَ جَزَآءُ الْكَـفِرِينَ – ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾
(25. Zaprawdę Allah dał wam zwycięstwo w wielu bitwach oraz w dzień bitwy pod Hunain, gdy uradowaliście się z waszej ogromnej liczebności, lecz nie przyniosło to wam korzyści a ziemia, ogromna jaką jest, została dla was wyrównana lecz wy odwróciliście się następnie ku ucieczce).

(26. Następnie Allah zesłał swoją Sakinah (spokój) na swojego wysłannika oraz na wiernych i zesłał siły (anioły), których nie widzieliście oraz ukarał niewiernych. Taka jest odpłata dla niewiernych).
(27. Następnie Allah zaakceptuje skruchę tego kogo zechce.
I Allah jest przebaczający, najbardziej litościwy.)

(25. Truly, Allah has given you victory on many battlefields, and on the day of Hunayn (battle) when you rejoiced at your great number, but it availed you naught and the earth, vast as it is, was straitened for you, then you turned back in flight).

(26. Then Allah did send down His Sakinah (tranquillity) on His Messenger, and on the believers, and sent down forces (angels)
which you saw not, and punished the disbelievers. Such is the recompense of disbelievers). (27. Then after that Allah will accept
the repentance of whom He wills. And Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.)

– Kolejny tytuł to: „Szacunek wobec niemuzułmanów (Lud Księgi)”

 

Niestety ale Mahomet otrzymał nakaz w surze 9 aby walczyć z Ludem Księgi (czyli Żydzi i chrześcijanie)
a Allah i YHWH to nie ten sam Bóg (porównanie jest dostępne w lekcji 3):

 

http://quran.com/9/29

Muhsin Khan

Muhsin Khan

Walczcie przeciwko tym, którzy (1) nie wierzą w Allaha (2) i w Dzień Ostatni, (3) którzy nie zabraniają tego, co zakazał Allah i jego wysłannik, (4) i nie poddają się religii prawdy (tzn. islam) spośród Ludzi Księgi (Żydzi i chrześcijanie), dopóki nie zapłacą dżizji w dobrowolnej uległości i nie zostaną upokorzeni. Fight against those who (1) believe not in Allah, (2) nor in the Last Day, (3) nor forbid that which has been forbidden by Allah and His Messenger (4) and those who acknowledge not the religion of truth (i.e. Islam) among the people of the Scripture (Jews and Christians), until they pay the Jizyah with willing submission,
and feel themselves subdued.

***koniec tłumaczenia***

 

 

Tutaj polecam przeczytać wersety przed surą 9:29 jak i wersety kolejne. Tafsir Ibn Kathir podaje również dlaczego Mahomet otrzymał taki
nakaz a mianowicie ze względu na to, że chrześcijanie wierzą w to, że Jezus jest Bogiem – co jest wyjaśnione w surze 9:30, tafsir Ibn Kathir:

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2565&Itemid=64

 

Walka przeciwko Żydom i chrześcijanom jest zgodna z prawem
(szariatem) ponieważ są to bałwochwalcy oraz niewierni
Fighting the Jews and Christians is legislated
because They are Idolators and Disbelievers
   
Allah wychwalany zachęca wiernych (= muzułmanów) do walki przeciwko politeistom, niewiernym Żydom i chrześcijanom, którzy głoszą te straszne stwierdzenia i kłamstwa przeciwko Allahowi, wychwalanemu. Jeśli chodzi o Żydów, oni twierdzą, że Uzayr był synem Boga; Allah jest wolny od tego co mu przypisują. Jeśli chodzi o sprowadzonych na manowce chrześcijan odnośnie Jezusa, jest to rzeczą oczywistą. Dlatego też Allah ogłosił obydwie te grupy kłamcami, Allah the Exalted encourages the believers to fight the polytheists, disbelieving Jews and Christians,
who uttered this terrible statement and utter lies against Allah, the Exalted. As for the Jews, they claimed
that `Uzayr was the son of God, Allah is free of what they attribute to Him. As for the misguidance
of Christians over `Isa, it is obvious. This is why Allah declared both groups to be liars,
﴿ذلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَهِهِمْ﴾ ﴿ذلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَهِهِمْ﴾
(To znaczy to co wymawiają ustami), ale nie mają żadnego dowodu które by poparło ich twierdzenie, poza kłamstwami i wymysłami, (That is their saying with their mouths), but they have no proof that supports their claim,
other than lies and fabrications,
﴿يُضَـهِئُونَ﴾ ﴿يُضَـهِئُونَ﴾
(przypominając), naśladując, (resembling), imitating,
﴿قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ﴾ ﴿قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ﴾
(wypowiedzi tych którzy ongiś nie wierzyli.) Naśladują poprzednie narody,
które zostały sprowadzone na manowce tak jak Żydzi i chrześcijanie,
(the saying of those who disbelieved aforetime.) They imitate the previous nations
who fell into misguidance just as Jews and Christians did,
﴿قَـتَلَهُمُ اللَّهُ﴾ ﴿قَـتَلَهُمُ اللَّهُ﴾
(niech Allah ich zwalcza), Ibn Abbas powiedział, „Niech Allah ich przeklnie.“ (may Allah fight them), Ibn `Abbas said, “May Allah curse them.”
﴿أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ ﴿أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾
(jak są wprowadzeni w błąd z dala od prawdy!) jak zbaczają od prawdy, gdy jest ona oczywista, zamieniając ją na sprowadzenie w błąd. Następnie Allah powiedział, (how they are deluded away from the truth!) how they deviate from truth,
when it is apparent, exchanging it for misguidance. Allah said next,
﴿اتَّخَذُواْ أَحْبَـرَهُمْ وَرُهْبَـنَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾ ﴿اتَّخَذُواْ أَحْبَـرَهُمْ وَرُهْبَـنَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾
(Wzięli swoich uczonych w piśmie i swoich mnichów za panów poza Allahem i Mesjasza, syna Marii) ﴿9:31﴾. Imam Ahmad, At-Tirmidhi oraz Ibn Jarir At-Tabari zapisali hadis poprzez łańcuch kilku narratorów, od `Adi bin Hatima, niech Allah będzie z niego zadowolony, który stał się chrześcijaninem podczas dżahilijji (= czas nieświadomości, ciemnoty przed islamem).
Gdy wezwanie wysłannika Allaha dotarło do jego okolic, wtedy `Adi zbiegł do Asz-Szam a jego siostra i kilku z jego ludzi zostali schwytani. Wysłannik Allaha wyzwolił jego siostrę i dał jej podarunki. A więc poszła do jej brata i zachęcała go aby przyjął islam oraz poszedł do wysłannika Allaha. `Adi, będąc jednym z wodzów swych ludzi (plemię Tai’) a jego ojciec, Hatim At-Ta’i, był znany ze szczodrości, wyruszył do Al-Madinah (Medyny). Gdy ludzie ogłosili jego przybycie, `Adi poszedł do wysłannika Allaha nosząc na szyi krzyż ze srebra.
Wysłannik Allaha wyrecytował ten ajat;
(They took their rabbis and their monks to be their lords besides Allah, and the Messiah, son of Maryam) ﴿9:31﴾. Imam Ahmad, At-Tirmidhi and Ibn Jarir At-Tabari recorded a Hadith via several chains of narration, from `Adi bin Hatim, may Allah be pleased with him, who became Christian during the time of Jahiliyyah. When the call of the Messenger of Allah reached his area, `Adi ran away to Ash-Sham, and his sister
and several of his people were captured. The Messenger of Allah freed his sister and gave her gifts.
So she went to her brother and encouraged him to become Muslim and to go to the Messenger of Allah.
`Adi, who was one of the chiefs of his people (the tribe of Tai’) and whose father, Hatim At-Ta’i,
was known for his generosity, went to Al-Madinah. When the people announced his arrival, `Adi went
to the Messenger of Allah wearing a silver cross around his neck. The Messenger of Allah recited this Ayah;
﴿اتَّخَذُواْ أَحْبَـرَهُمْ وَرُهْبَـنَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ ﴿اتَّخَذُواْ أَحْبَـرَهُمْ وَرُهْبَـنَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ﴾
(Wzięli swoich uczonych w piśmie i swoich mnichów za panów poza Allahem).
`Adi stwierdził, „Powiedziałem, ‘Nie czcili ich.’“ Prorok powiedział,
(They took their rabbis and their monks to be their lords besides Allah).
`Adi commented, “I said, `They did not worship them.”’ The Prophet said,
«بَلَى إِنَّهُمْ حَرَّمُوا عَلَيْهِمُ الْحَلَالَ وَأَحَلُّوا لَهُمُ الْحَرَامَ فَاتَّبَعُوهُمْ فَذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ إِيَّاهُم» «بَلَى إِنَّهُمْ حَرَّمُوا عَلَيْهِمُ الْحَلَالَ وَأَحَلُّوا لَهُمُ الْحَرَامَ فَاتَّبَعُوهُمْ فَذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ إِيَّاهُم»
(A właśnie, że tak robili. Oni (uczeni w piśmie i mnisi) zabronili im (chrześcijanom i Żydom)
to co było pozwolone i pozwolili na to co było zabronione, a oni im byli posłuszni.
W taki sposób ich czcili.) Wysłannik Allaha powiedział do `Adiego,
(Yes they did. They (rabbis and monks) prohibited the allowed for them (Christians and Jews)
and allowed the prohibited, and they obeyed them. This is how they worshipped them.)
The Messenger of Allah said to `Adi,
«يَا عَدِيُّ مَا تَقُولُ؟ أَيُفِرُّكَ أَنْ يُقَالَ: اللهُ أَكْبَرَ؟ فَهَلْ تَعْلَمُ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنَ اللهِ؟ مَا يُفِرُّكَ؟ أَيُفِرُّكَ أَنْ يُقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ فَهَلْ تَعْلَمُ مَنْ إِلهٌ إِلَّا اللهُ؟» «يَا عَدِيُّ مَا تَقُولُ؟ أَيُفِرُّكَ أَنْ يُقَالَ: اللهُ أَكْبَرَ؟ فَهَلْ تَعْلَمُ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنَ اللهِ؟ مَا يُفِرُّكَ؟ أَيُفِرُّكَ أَنْ يُقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ فَهَلْ تَعْلَمُ مَنْ إِلهٌ إِلَّا اللهُ؟»
(O `Adi co powiesz Czy uciekłeś (do Asz-Szam) aby ‘Allahu Akbar’ (Allah jest większy)
nie zostało ogłoszone Czy wiesz co jest większe od Allaha Co przyczyniło się do tego,
że uciekłeś Czy uciekłeś aby `La ilaha illallah’ nie zostało ogłoszone Czy znasz jakieś
bóstwo godne czci poza Allahem)
(O `Adi what do you say Did you run away (to Ash-Sham) so that ‘Allahu Akbar’ (Allah is the Great)
is not pronounced Do you know of anything greater than Allah What made you run away Did you run away so that `La ilaha illallah’ is not pronounced Do you know of any deity worthy of worship except Allah)
Wysłannik zaprosił `Adiego aby ten przyjął islam i on przyjął islam i ogłosił świadectwo prawy. Twarz wysłannika Allaha promieniowała z zadowolenia i powiedział do `Adiego, The Messenger invited `Adi to embrace Islam, and he embraced Islam and pronounced
the Testimony of Truth. The face of the Messenger of Allah beamed with pleasure and he said to `Adi,
«إِنَّ الْيَهُودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَالنَّصَارَى ضَالُّون» «إِنَّ الْيَهُودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَالنَّصَارَى ضَالُّون»
(Zaprawdę Żydzi zasłużyli na gniew (Allaha) a chrześcijanie zostali sprowadzeni na manowce.) Hudhayfah bin Al-Yaman, `Abdullah bin `Abbas oraz kilku innych powiedzieli o wyjaśnieniu, (Verily, the Jews have earned the anger (of Allah) and the Christians are misguided.)
Hudhayfah bin Al-Yaman, `Abdullah bin `Abbas and several others said about the explanation of,
﴿اتَّخَذُواْ أَحْبَـرَهُمْ وَرُهْبَـنَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ ﴿اتَّخَذُواْ أَحْبَـرَهُمْ وَرُهْبَـنَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ﴾
(Wzięli swoich uczonych w piśmie i swoich mnichów za panów poza Allahem …) że chrześcijanie oraz Żydzi byli posłuszni swym mnichom oraz uczonym w piśmie w tym co oni im zabronili
lub na co pozwolili. Dlatego też Allah powiedział,
(They took their rabbis and their monks to be their lords besides Allah…) that the Christians and Jews obeyed their monks and rabbis in whatever they allowed or prohibited for them. This is why Allah said,
﴿وَمَآ أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهاً وَحِداً﴾ ﴿وَمَآ أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهاً وَحِداً﴾
(podczas gdy otrzymali nakaz aby czcić tylko jednego Boga), kto, cokolwiek nie ustanowi
jako zabronione jest zabronionym, na cokolwiek nie pozwoli jest pozwolonym, cokolwiek nie ustanowi będzie obowiązującym prawem, oraz cokolwiek nie zadecyduje trzeba przestrzegać;
(while they were commanded to worship none but One God), Who, whatever He renders
prohibited is the prohibited, whatever He allowed is the allowed, whatever He legislates,
is to be the law followed, and whatever He decides is to be adhered to;
﴿لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَـنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ﴿لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَـنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾
(Nikt nie ma prawa być czczonym poza nim. Niech będzie święty ponad to co oni mu przypisują.) Co oznacza, wychwalany, uświęcony, święty ponad współtowarzyszy, równych sobie, pomocników, przeciwników lub dzieci, nie ma bóstwa lub Pana godnego czci poza nim. (None has the right to be worshipped but He. Hallowed be He above what they associate (with Him).) Meaning, exalted, sanctified, hallowed above partners, equals, aids, rivals or children, there is
no deity or Lord worthy of worship except Him.
﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَـفِرُونَ – هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَـفِرُونَ – هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾
(32. Chcą wygasić światło Allaha ich ustami, lecz Allah dopuści tylko do tego, że jego światło będzie udoskonalone nawet jeśli niewierni je nienawidzą. (33. To on wysłał wysłannika z przewodnictwem i religią prawdy (=islam), aby ta była dominująca ponad inne religie
nawet jeśli bałwochwalcy (jej) nienawidzą.)
(32. They want to extinguish Allah’s Light with their mouths, but Allah will not allow except that His Light should be perfected even though the disbelievers hate (it).) (33. It is He Who has sent His Messenger with guidance and the religion of truth, to make it superior over all religions even though the idolators hate (it).)
   
< Prev   Next >

[ Back ]

< Prev   Next >

[ Back ]

 

 

***koniec tłumaczenia***

 

 

Jak powinniśmy już wiedzieć koran nie jest poukładany według tak zwanego „obajwienia” tylko mniej więcej od najdłuższej do najkrótszej sury,
czyli rozdziału. O tym kto dokonał takiego „ułożenia” oraz sfałszowania koranu napiszę w jednym z kolejnych artykułów. Poniżej mamy
ilustrację na której po lewej stronie (na osi Y) znajduje się ilość wersetów danej sury a na dole (na osi X) numer danej sury.

 

order of suras

 

Pierwszą „obajwioną” surą (czyli rozdziałem) jest tak naprawdę sura 96 a nie sura 1. W surze 96 jest właśnie opisane
jak to „anioł Dżibril” dusił trzykrotnie Mahometa.

Powracając do ostatecznych nakazów „anioła Dżibrila” dla Mahometa: osoba, która nie zna islamu nie wie, że sura 9
jest tak zwaną surą
unieważniającą wszelkie pokojowe wersety koranu. Sura 9 jest przedostatnią „objawioną” surą
przez tak zwanego anioła Dżibirla (nie pomylić z aniołem Gabrielem z Biblii). Ostatnią „objawioną” surą jest sura 110.

Wszystko można sprawdzić na przykład na tych stronach:

http://www.qran.org/q-chrono.htm

lub tutaj

http://tanzil.net/docs/Revelation_Order

Tak więc pokojowe wersety koranu zostają anulowane a Mahomet otrzymuje nakaz do walki z niewiernymi:

http://sunnah.com/search/?q=%22i+have+been+commanded+to+fight%22

lub wersja arabska:

sunnah.com/search/?q=+%D8%A3%D9%8F%D9%85%D9%90%D8%B1%D9%92%D8%AA%D9%8F+%D8%A3%D9%8E%D9%86%D9%92+%D8%A3%D9%8F%D9%82%D9%8E%D8%A7%D8%AA%D9%90%D9%84%D9%8E+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%91%D9%8E%D8%A7%D8%B3%D9%8E

 

Use your ← → (arrow) keys to browse

More in Polish