Connect
To Top

Islam jako system totalitarny – część 2 z 2

Use your ← → (arrow) keys to browse

Islam jako system totalitarny – część 2 z 2

http://en.islamway.net/article/8169/a-complete-code-of-life

 

Całkowity wzór życia

A complete code of life

Islam jest religią ale nie w zachodnim znaczeniu słowa „religia“. Zachodnie skojarzenie określenia „religia“ to coś pomiędzy wiernym a Bogiem. Islam to religia, która uporządkowuje wszystkie aspekty
życia zarówno na poziomie jednostki jak i na poziomie narodowym.
Islam is a religion, but not in the western meaning of religion. The western connotation of the term “religion” is something between the believer and God. Islam is a religion organizes all aspects of life on both the individual and national levels.
Islam uporządkowuje wasze relacje z bogiem (Allahem), relacje pomiędzy wami, relacje z waszymi dziećmi, z waszymi krewnymi, z waszymi sąsiadami, z waszymi gośćmi i z waszymi braćmi.
Islam jasno i wyraźnie ustanawia wasze obowiązki oraz prawa
we wszystkich tych relacjach.
Islam organizes your relations with God, with yourself, with your children,
with your relatives, with your neighbor, with your guest, and with other brethren. Islam clearly establishes your duties and rights in all those relationships.
Islam ustanawia jasny system czczenia, prawo obywatelskie,
prawo dotyczące małżeństwa oraz rozwodu, prawo spadkowe, kodeks postępowania, czego nie pić, co nosić a czego nie nosić, jak czcić boga (Allaha), jak sprawować rządy, prawa wojny i pokoju, kiedy wyruszać na wojnę, kiedy zawierać pokój, prawo gospodarcze oraz prawo dotyczące zakupu i sprzedaży. Islam jest całkowitym wzorcem życia.
Islam establishes a clear system of worship, civil rights, laws of marriage and divorce, laws of inheritance, code of behavior, what not to drink, what to wear, and what not to wear, how to worship God, how to govern, the laws of war and peace, when to go to war, when to make peace, the law of economics, and the laws of buying and selling. Islam is a complete code of life.
Islam nie jest ograniczony tylko do meczetu, islam jest przeznaczony
dla codziennego życia, jest to przewodnik życia ogarniający wszystkie jego aspekty: społeczne, gospodarcze oraz polityczne.
Islam is not for the mosque only, it is for daily life, a guide to life
in all its aspects: socially, economically, and politically.
Islam to całkowita konstytucja. Tak więc islam chroni muzułmanina przed zamieszaniem, ponieważ islam jest logiczny i racjonalny.
Allah jest jeden. Allah to jeden Allah i nie ma synów. Allah nie jest Trójcą. Allah nie zabija aby zbawić. Pomiędzy Allahem a człowiekiem
nie jest potrzebny pośrednik. Islam uporządkowuje ludzką naturę,
lecz nie postępuje wbrew niej. W islamie nie istnieje „klasa“ kleru
ani nie ma też celibatu. Islam jest całkowitym wzorcem ludzkiego życia.
Islam is complete constitution. Thus Islam keeps the Muslim away from confusion, because Islam is logical and rational. Allah is one. Allah is one
Allah has no sons. Allah is not trinity. Allah does not kill to save. No mediation is required between Allah and man. Islam organizes human nature, but does not go against it. There is not a class of clergy in Islam; nor is there celibacy.
Islam is complete code of human life.
Źródło: The Need for Islam by Dr.Muhammad Al Alkhuli Reference: The Need for Islam by Dr.Muhammad Al Alkhuli
  • Data publikacji: 24 Rajab 1422 (10/11/01)
  • Publication Date: 24 Rajab 1422 (10/11/01)

 

Use your ← → (arrow) keys to browse

More in Polish